5 december 2013

WABO evaluatie weer vertraagd

In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Maar sneller is niet altijd beter. De raad van Heerhugowaard had daarom besloten de Wabo invoering na 1 jaar te evalueren. Na vele pogingen de evaluatie van het college te krijgen werd beloofd dat december 2013 dan eindelijk de belofte nagekomen zou worden. Helaas werd de evaluatie een desillusie want inhoudelijk ging het niet in op punten die de raad voor ogen had. Daarom werd het volgende bericht gestuurd naar het college:

———————————————————————————————–

Op de agenda van de commissie Stadsontwikkeling van vandaag, 03-12 2013, is ter kennisgeving een evaluatie van de WABO WRO gevoegd. Waarvoor dank.

Na het bestuderen van de evaluatie is echter gebleken dat deze evaluatie niet overeenkomt met hetgeen, bij raadsbesluit van 14 september 2010, besloten is.

Ik verzoek het college daarom de raad zo spoedig mogelijk te voorzien van:

Een evaluatie waarin ten minste inhoudelijk recht gedaan wordt aan punt 6 van het besluit.

Dit heeft dan betrekking op het geven van een overzicht van alle afgegeven omgevingsvergunningen waarvoor geen verklaring van bedenkingen vereist was.

Een overzicht van alle afgegeven omgevingsvergunningen waarvoor wel een verklaring van geen bedenkingen was vereist.

En in de evaluatie moet inzichtelijk worden in hoeveel gevallen het college gebruik maakt van de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen of er van af te zien.

Graag verneem ik wanneer deze evaluatie aan de raad beschikbaar gesteld wordt?

Deze evaluatie wordt namelijk nu al langer dan twee jaar te laat aan de raad aangeboden. En mijn eerste verzoek is reeds langer dan 1,5 jaar geleden ingediend.

——————————————————————————————–

Tijdens de vergadering werd beloofd de evaluatie in febrauari aan te bieden.