17 april 2014

Spoortunnel Onverantwoord

Een toe­kom­sti­ge spoor­tun­nel in de Zuid­tan­gent gaat ze­ker 1,2 mil­joen eu­ro duur­der wor­den dan nu wordt ge­zegd. ,,En dan ben ik nog voor­zich­tig”, al­dus GroenLinks raads­lid Re­né Schoe­ma­ker. Wet­hou­der Mo­ni­que Stam (VVD) vindt dat Schoe­ma­ker al­leen maar naar de kos­ten kijkt en niet ook naar de op­breng­sten.

Schoe­ma­ker deed zijn uit­spraak de­ze week in het ra­dio­pro­gram­ma ‘Het Maai­veld’ van om­roep ‘Heer­hugo­waard a Li­fe’. De GroenLink­ser kreeg daar bij­val van PvdA-frac­tie­lei­der Ste­fan Brau. Bei­de man­nen vin­den het on­ver­ant­woord om veel geld aan een tun­nel uit te ge­ven, nu er gro­te uit­ga­ven op de ge­meen­te af­ko­men, om­dat het Rijk zorg­ta­ken af­stoot. Stel die tun­nel in ie­der ge­val maar een paar jaar uit, zo vin­den bei­de par­tij­en.

Kor­te bak

De tun­nel moet ruim acht­tien mil­joen eu­ro kos­ten. ,,Maar”, zo zegt Schoe­ma­ker, ,,dat is de goed­koop­ste va­ri­ant, een kor­te tun­nel­bak die de zij­stra­ten naar sta­ti­on en be­drij­ven­ter­rei­nen blok­keert. Bij een lan­ge­re tun­nel­bak heb je die blok­ka­de niet, maar die is na­tuur­lijk duur­der.”

Vol­gens Schoe­ma­ker cir­cu­le­ren er meer­de­re va­ri­an­ten in het ge­meen­te­huis en is al­leen al de op een na goed­koop­ste va­ri­ant 1,2 mil­joen duur­der.

Voor­ba­rig

Wet­hou­der Mo­ni­que Stam vindt Schoe­ma­kers ver­haal ‘vol­strekt voor­ba­rig’ en ze vindt het ‘veel te een­di­men­si­o­naal om die tun­nel recht­streeks aan de zorg te kop­pe­len’ . Vol­gens haar moe­ten ook de kan­sen wor­den mee­ge­wo­gen die de tun­nel op­le­vert. Zo heeft ProRail het idee om een ran­geer­ter­rein in te rich­ten op het leeg­staan­de be­drij­ven­ter­rein De Vaan­del. Niet al­leen raakt de ge­meen­te dan af van de ren­te­las­ten van een stuk grond, maar ook kan dat an­de­re be­drij­ven naar Heer­hugo­waard trek­ken. En, al­dus Stam, Heer­hugo­waard komt al­leen met een spoor­tun­nel in beeld voor aan­slui­ting op het ‘hoog­fre­quent spoor’, de dienst­re­ge­ling zon­der spoor­boek. Ook dat kan werk­ge­le­gen­heid op­le­ve­ren.

Er moet vol­gens Stam daar­om eerst maar eens een ‘maat­schap­pe­lij­ke kos­ten-ba­ten-ana­ly­se’ wor­den ge­maakt. Zij ver­wacht die in de loop van dit jaar.

Pri­o­ri­teit

In een on­der­zoek­je van de­ze krant, vlak voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van maart, ga­ven twee par­tij­en van de nieu­we co­a­li­tie de tun­nel op als hun hoog­ste pri­o­ri­teit. Dat wa­ren VVD en D66. Voor de an­de­re twee, HOP en CDA, kwam de tun­nel op de twee­de plek na res­pec­tie­ve­lijk de on­der­wer­pen ‘ver­grij­zing’ en ‘ar­moe­de­be­strij­ding’.

Uit het Noord Hollands Dagblad. Door Gert van der Maten.