Door Stefan Brau op 29 maart 2017

PvdA treedt toe tot coalitie

In februari 2017 viel de coalitie van VVD, CDA, HOP en D’66 uit elkaar. D’66 heeft voor de oppositie gekozen en daarmee ontstond er een situatie waarbij de coalitie van Heerhugowaard niet meer een meerderheid van zetels in de gemeenteraad had.
Na enkele weken van overleg met VVD, CDA en HOP hebben wij overeenstemming bereikt over een mooi pakket van maatregelen.  De PvdA is blij tot een akkoord te zijn gekomen met deze partijen om zo, het laatste jaar voor de verkiezingen, tot een socialer beleid te komen in Heerhugowaard. Wij zullen, gezien de korte tijd tot de verkiezingen, geen wethouder leveren. Eenzaamheid onder ouderen en armoede(ook onder kinderen) hebben onze speciale aandacht. Extra inzet op woningbouw is voor ons erg belangrijk. Niet zomaar bouw maar (ook) betaalbaar zodat een huurder sneller een huurwoning kan vinden en een huizenkoper makkelijker kan verkopen en kopen. Heerhugowaard is tolerant en dat willen wij extra uitdragen door aansluiting te vinden bij Regenboogprojecten in de regio. De positie van de LHBT’er wordt daarmee verbeterd. Het addendum dat ondertekend werd is hieronder te lezen:
Onlangs is in Heerhugowaard de coalitie getransformeerd: HOP, CDA, VVD, PvdA en CU zijn tot een evenwichtig pakket van afspraken gekomen. Drie wethouders, die sinds de laatste verkiezingen reeds deel uitmaakten van het Gemeentebestuur, vormen samen met de Burgemeester Bert Blase het College van B&W.
Het coalitieakkoord uit 2014 is nog steeds van toepassing. Een aantal onderwerpen zijn niet meer actueel of reeds uitgevoerd en andere afspraken zijn toegevoegd. Er is in drie jaar tijd immers veel veranderd en de nieuwe coalitiegenoten PvdA en CU brengen nieuwe dynamiek in de coalitie.
Veel afspraken zijn niet dichtgetimmerd en bieden voldoende ruimte voor niet coalitie om inbreng te leveren. Het uitgangspunt blijft een zo groot mogelijk draagvlak in de besluitvorming. Er is voldoende ruimte in de afspraken om het brede draagvlak kans te geven.
De hieronder vermelde onderwerpen zijn bedoeld als aanvulling op het coalitieakkoord 2014 – 2018.
Algemeen
De voorziene tekorten in de jeugdzorg plaatsen ons voor een flinke uitdaging omdat we vinden dat de extra gelden die nu voor Jeugdzorg nodig zijn niet ten koste mogen gaan van de overige zorg. Met andere woorden, het moet niet zo zijn dat we de overige zorg korten om middelen vrij te spelen ten behoeve van het tekort bij jeugdzorg. Er wordt extra kunde ingezet om de problemen binnen het dossier jeugdzorg in kaart te brengen en zoveel als mogelijk op te lossen.
Met betrekking tot de spooronderdoorgang vindt de coalitie dat er een gedragen oplossing moet komen voor het afslaand verkeer Umbriëlaan en dat het participatietraject zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat betekent dat de inbreng van elke belanghebbende zal worden meegenomen in de afweging die tot een uiteindelijk besluit zal moeten leiden.
De coalitie ziet vooralsnog geen reden om het huidige liberale winkeltijdenbesluit aan te passen.
Participatie betekent dat iedereen mee kan doen. Onlangs heeft de raad besloten dat Heerhugowaard een zogenaamde regenboogstad is. Op gebied van voorlichting en informatie zullen we aansluiting zoeken bij andere initiatieven in de regio.

Burgerparticipatie
Onze inwoners weten heel goed een antwoord te geven op veel vraagstukken. Daarom zullen we minder vaak als gemeente met oplossingen komen maar samen met de betrokken inwoners vraagstukken op tafel leggen. Dat verhoogt de kwaliteit en het draagvlak van de oplossing. Burgerparticipatie wordt de portefeuille van de interim burgemeester.

Woningbouw
Na jaren van stagnatie is het hoog tijd om het gesprek aan te gaan over de bouwambitie voor de toekomst. Een herbezinning over de stedelijke ontwikkeling is noodzakelijk. Uitgangspunt is niet meer uitbreiden, maar de maximale kracht halen uit de gebieden die nu in ontwikkeling zijn en de bestaande gebieden maximaal in hun kwaliteit zetten. Kernwaarden daarbij zijn toekomstbestendige bouw en duurzame innovatie met een gezonde balans tussen goedkope en duurdere woningen. De taskforce wonen zal in wijsheid daar een aanbeveling op concipiëren.

Sociale samenhang
Er is een vermoeden van verborgen eenzaamheid onder ouderen. Er zal een onderzoek worden gehouden naar eenzaamheid onder ouderen naar het voorbeeld van Rotterdam en Den Haag. De bevindingen van het onderzoek zullen worden besproken in de Raad.
Sociale problemen staan helaas vaak niet op zichzelf maar gaan vaak gepaard met andere problemen in een gezin of bij een individu (bijvoorbeeld met schulden). Daarom werken we aan een uitvoeringsagenda integrale dossierbehandeling in het sociaal domein.

Voor een zorgvuldige en effectieve uitvoering van de Participatiewet zijn de sociale diensten in HAL verband samengegaan. Lokale toegang tot die dienstverlening dient mogelijk te blijven. De regionale sociale dienst is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoer van de WWB, re-integratie, leerwerkbedrijf en beschut werken. Per 1 januari 2015 is de instroom via de WSW beëindigd. Voor de sociale werkvoorziening wordt aansluiting gezocht bij het beschut werken. De uitvoering hiervan ligt bij het huidige uitvoeringsbedrijf ‘WNK Bedrijven’. Wel is voorwaarde dat de huidige organisatie wordt omgeturnd tot een bedrijf waar geen gemeentelijke bijdrage aan behoeft plaats te vinden. Daarbij is het bieden van perspectief voor de cliënten een punt van zorg.

Sociale en financiële armoede
De coalitie wil de meest kwetsbaren ontzien: kinderen en jeugd in probleemsituaties, chronisch zieken en gehandicapten. We besteden speciaal aandacht aan kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld waar sprake is van opvoedonmacht. We zullen daar visie ontwikkelen waarbij preventieve acties en laagdrempelige ondersteuning een belangrijke rol zullen speken.
Op gebied van armoedebeleid zal er verder visie worden ontwikkeld en zal worden onderzocht of de huidige middelen doelmatig worden besteed, zoals de bijdrage aan de voedselbank en kledingbank.
Er zal ook duidelijkheid komen over de besteding van de extra Kleinsma-gelden voor kinderen in armoede. Er wordt een plan ontwikkeld over de besteding van deze extra gelden waarbij de invoering hiervan voor de verkiezingen van 2018 zal zijn.

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau