11 juli 2014

PVDA STELT VRAGEN OVER HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Deze week werd bekend dat er nog veel mis is met de huisvesting van arbeidsmigranten in Heerhugowaard en de Noordkop. In totaal werden er in onze gemeente 156 woonlocaties bezocht en de helft zou niet in orde zijn.

De raad heeft in september 2013 de kadernota: Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. De fractie is hier kritisch over geweest omdat enkele partijen “werkgevers” tot meer dan 10 jaar de tijd wilde geven om de woonlocaties van deze arbeiders aan te passen aan de (veiligheids)eisen van deze tijd. Iets waarvan wij vinden dat het niet meer dan normaal is om iedereen fatsoenlijke huisvesting te verschaffen. Helemaal als werkgever heb je een extra verantwoordelijkheid.

Het college van B & W heeft vragen ontvangen van onze fractie. De fractie wil onder meer weten of deze feiten aanleiding zijn om het beleid aan te passen.

Dit artikel komt uit het NHD van vrijdag 11 juli 2014:

 

Minder excessen bij huisvesting Polen
In or­de is het nog lang niet, maar vol­gens Kom­pas Noord­kop is er wel het no­di­ge ver­be­terd aan de huis­ves­ting van ar­beids­mi­gran­ten in het ge­bied. Het gaat voor het over­gro­te deel om Po­len.Het in­ter­ven­tie­team van Kom­pas, dat we­ke­lijks de huis­ves­ting con­tro­leert, stuit op min­der ex­ces­sen. Wel is bij on­ge­veer de helft van de 99 door het in­ter­ven­tie­team be­zoch­te adres­sen in het ge­bied spra­ke van ge­bruik dat in strijd is met de re­gels rond bouw- en wo­ning­toe­zicht. On­ge­veer een kwart daar­van werd op het grond­ge­bied van Heer­hugo­waard ge­con­sta­teerd.In de af­ge­lo­pen zes­tien maan­den be­zocht het in­ter­ven­tie­team in to­taal 865 slaap­plaat­sen, ver­deeld over Den Hel­der (159), Hol­lands Kroon (352), Scha­gen (198) en Heer­hugo­waard (156).Vol­gens Kom­pas, een sa­men­wer­kings­ver­band van de be­trok­ken ge­meen­ten, de be­las­ting­dienst en het mi­nis­te­rie van so­ci­a­le za­ken, wor­den be­hoor­lijk wat ar­beids­mi­gran­ten ge­con­fron­teerd met een ver­schil tus­sen net­to­loon op een loon­strook en een la­ge­re uit­be­ta­ling op de bank­re­ke­ning. Vaak loopt dat op tot zo´n 100 eu­ro per maand. In Heer­hugo­waard wer­den 34 van der­ge­lij­ke za­ken ge­con­sta­teerd.

An­de­re in de Noord­kop ge­con­sta­teer­de mis­stan­den zijn: te veel men­sen in een wo­ning, werk­ge­vers die boe­tes op­leg­gen voor het niet na­le­ven van hun ‘huis­re­gels’ en in­hou­ding van de woon­kos­ten op het sa­la­ris, ge­mid­deld ?240 tot ?300 per maand.

Er is nog al­tijd een te­kort aan huis­ves­ting voor ar­beids­mi­gran­ten. De Heer­hugo­waard­se raads­frac­tie van de PvdA heeft schrif­te­lij­ke vra­gen aan het col­le­ge ge­steld. On­der meer wil de par­tij we­ten of het col­le­ge over­weegt het huis­ves­tings­be­leid aan te scher­pen.