6 november 2016

Nieuwsbrief PvdA Alkmaar

DIEDERIK SAMSOM MET DOORKNOKKENCAMPAGNE IN WIJKCENTRUM OVERDIE

Op 23 november a.s. komt Diederik Samsom In het kader van zijn persoonlijke Doorknokken- campagne naar Alkmaar. Hij is één van de vijf kandidaten die PvdA-lijsttrekker wil worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij presenteert zich tijdens de ledenvergadering , die om 19.30 uur begint, in wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8-10 1813 BH Alkmaar. Het deel met Diederik Samsom begint rond 20.30 uur. Hij wil in gesprek gaan over wat er de afgelopen tijd goed is gegaan. Over wat er beter kon. En vooral over de dromen, ambities en plannen voor de toekomst.

Vanaf 24 november kunnen de PvdA-leden met stemrecht stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Op 8 december sluiten de stembussen. Een dag later wordt dan bekend wie op 15 maart 2017 de PvdA-lijst aanvoert. Op dit moment zijn de andere kandidaten vice-premier Lodewijk Asscher, Tweede Kamerlid Jacques Monasch, Ridderkerker Gerard Bosman en Pelle Oosting uit Deventer. Op 7 november wordt bekend welke kandidaten daadwerkelijk aan de lijsttrekkersverkiezing mee mogen doen. Het afdelingsbestuur probeert ook de andere kandidaten naar Alkmaar te krijgen voor een presentatie.

Diederik Samsom is sinds 2003 lid van de Tweede Kamer. In 2002 stond hij al op de kies- lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen maar werd hij niet gekozen. Bij de verkiezingen in 2003 lukte dat alsnog..

Toen Job Cohen in februari 2012 opstapte als politiek leider en fractievoorzitter van de PvdA, stelde Samsom zich kandidaat voor zijn opvolging. In een ledenraadpleging behaalde Samsom 54% van de stemmen en versloeg daarmee vier tegenkandidaten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was Samsom de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid; tijdens die verkiezingen haalde hij met zijn partij, na maandenlange dramatische peilingen, 38 zetels, waarna Samsom samen met Mark Rutte het VVD-PvdA-kabinet

23 november 2016 Wijkcentrum Overdie
19:30 Ledenvergadering
20:30 Diederik Samsom, kandidaat lijsttrekker
21:30 Aftrap campagneseizoen 2017/2018

Startschot campagneseizoen 2017-2018 tijdens Afdelingsvergadering 23 november 2016

Op 15 maart 2017 vinden de Twee Kamerverkiezingen plaats. Gezien de huidige peilingen moeten we als PvdA-ers stevig aan de slag voor een goed verkiezingsresultaat. De peilingen wijzen ook op een vergaande versplintering van het politieke landschap. Het aantal zetels zou wel eens meer gelijkmatig over veel partijen verdeeld kunnen worden. Een goede verkiezingscampagne kan het verschil maken. In het voorjaar van 2018 gaan we in Alkmaar ook een nieuwe gemeenteraad kiezen. Het moment waarop de PvdA moet terugkeren in het dagelijks bestuur van onze stad om een einde te maken aan de rechtse koers die al een aantal jaar gevaren wordt. Tijdens de afdelingsvergadering krijgen we een inkijkje in de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen . Gert-Jan Leerink, werkzaam op het partijbureau, is nauw betrokken bij de campagne. Samen met hem richten we ons ook op de campagne voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018. Goede ideeën en hulp zijn van harte welkom.

Woensdag 23 november
Afdelingsvergadering in Thuis in Overdie,
Van Maerlantstraat 8-10 1813 BH

Voorafgaand aan de bijeenkomst met Diederik Samsom en de presentatie over campagne voeren wordt een afdelingsvergadering gehouden.

De stukken die betrekking hebben op de agendapunten van deze jaarvergadering vindt u in deze nieuwsbrief. De ledenvergadering begint om 19.30 uur. Een half uur eerder dan het normale tijdstip van onze vergaderingen zodat er voldoende tijd overblijft voor Diederik Samsom en het campagneonderdeel.

Agenda:

  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda;
  2. vaststelling verslag van jaarvergadering 23 maart 2016;
  3. Werkplan en begroting 2017;
  4. Rondvraag en sluiting.

NIEUWBOUW MCA LIJKT UITEINDELIJK TOCH IN ALKMAAR TE KOMEN
De discussie rond de mogelijke verhuizing van het MCA naar Heerhugowaard kwam na de zomer in een stroomversnelling toen de ziekenhuisdirectie liet weten toch voor Alkmaar als vestigingsplaats te kiezen. De ver- en nieuwbouwplannen hebben vergaande consequenties. Vooral de mogelijke bomenkap van een deel van de Alkmaarder Hout leidde tot verhitte reacties. Het onderstaande artikel is deels gebaseerd op de bijdrage van de PvdA tijdens de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad.

De PvdA is blij dat het ziekenhuis na 12 jaar eindelijk gekozen lijkt te hebben waar het zich wil vestigen. Het vooruitzicht dat Alkmaar in 2032 een geheel vernieuwd ziekenhuis heeft met een regionaal topklinisch interventie centrum is goed voor Alkmaar én goed voor de regio Noord-Holland Noord. De PvdA weegt alle belangen af: die van de bewoners, belangengroepen, maar ook nadrukkelijk die van de inwoners van de gemeente Alkmaar en de regio Noord-Holland Noord. Zij hebben recht op een goed ziekenhuis. De PvdA stemt in met het principebesluit tot nieuwbouw van het NoordWest Ziekenhuis in de Alkmaarder Hout.

Bewoners betrekken

De PvdA heeft echter wel een aantal zorgen, vooral vanwege de snelheid waarmee het ziekenhuis, én het college, nu tot besluitvorming over willen gaan. Relevante partijen zoals bijvoorbeeld Animo, Adapt en niet te vergeten de buurtbewoners voelen zich onvoldoende betrokken bij deze fase van de planvorming en de grote gevolgen hiervan. Daarom diende de PvdA in de raadsvergadering van 6 oktober een amendement in waarin opgeroepen wordt een formeel participatietraject op te starten. Hiervoor was onvoldoende steun.

Ontsluitingsweg

Ook inhoudelijk heeft de PvdA zorgen. Maximaal 8000 m2 van de Alkmaarder Hout kan worden gebruikt voor het ziekenhuis. Een ontsluitingsweg voor de ambulances aan de Julianalaan komt daar nog bij. Gemengde functies voor Westerlicht en de Cadettenschool werpen de vraag op wat er in de toekomst met deze panden gaat gebeuren. En daarbovenop vraagt het ziekenhuis een garantstelling van de gemeente voor 60 miljoen euro.

Maximaal 8000 m2 is erg veel. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de architect hebben aangegeven dat dit echt het maximum is. Minder kan ook. Wat de PvdA betreft worden bomen daar waar mogelijk herplant en wordt de grond waarop het compensatiegroen wordt gerealiseerd weer teruggekocht om zo publieke toegankelijkheid te waarborgen. Daarnaast diende de PvdA een amendement in dat het ziekenhuis toestaat hoger te bouwen, zodat daarmee minder oppervlakte nodig is: hoe hoger, hoe groener. Helaas haalde dit amendement het niet.

De ontsluitingsweg voor de ambulances is onontkoombaar. Juist de eerste-hulpingang en de acute zorg moet broodnodig vernieuwd. Dat maakt dat de ingang op een logische en goed bereikbare plaats moet komen.

De PvdA heeft nadrukkelijk gevraagd om een risicoanalyse op de borgstelling van de gemeente Alk- maar. De voorzitter van de Raad van Bestuur is vol vertrouwen dat het ziekenhuis niet failliet kan. Dacht de directie van V&D dit enkele jaren geleden ook niet. Mocht deze risicoanalyse uitwijzen dat er inderdaad slechts een zeer gering risico is, dan moet de raad besluiten wat er met de opbrengsten van de garantiestelling (een bedrag van 300.000 euro per jaar) gaat gebeuren. Wat de PvdA betreft komen deze rechtstreeks ten goede aan de inwoners van Alkmaar en verdwijnen ze niet in de algemene reserves.