Kort verkiezingsprogramma! Wat vindt de PvdA ervan?

20 februari 2018

Hoe denkt de PvdA over de starterslening, verhoging van de OZB, het basisinkomen en nog 27 andere onderwerpen?

Hier leest u de meest besproken onderwerpen en antwoorden:

1. De PvdA wil gereguleerde wietteelt toestaan. De softdrugmarkt is voor ons een markt die reeds overal aanwezig is. Wij pleiten daarom voor legalisering van wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops, ook in Heerhugowaard. Het gedoogbeleid werkt in de praktijk niet en we waarschuwen voor de gezondheid van softdrugsgebruikers en (zware) criminaliteit. Zie pagina 72 verkiezingsprogramma.

En: ook hier kunt u er meer over lezen.

2. Graag vuurwerkvrije zone(s) in Heerhugowaard. Wij vinden Oud en Nieuw pas een echte feestelijke traditie als het ook door iedereen zo wordt ervaren. Dus graag (een pilot voor) vuurwerkvrije zones. Het is veiliger en beter te handhaven. Ons standpunt is ook hier te lezen.

3. Er moet meer cameratoezicht komen in Heerhugowaard. Daar zijn we het niet mee eens. De inzet van cameratoezicht mag in onze gemeente alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden en er moet zorgvuldig met de verkregen data worden omgegaan. Ook de inzet van mobiele camera’s om de veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden. Zie pagina 72 van ons verkiezingsprogramma.

4. Er mogen geen gokhallen meer bijkomen in Heerhugowaard. We vinden dat we hier erg terughoudend in moeten zijn. Het kost de maatschappij al voldoende. We investeren wel in programma’s tegen gokverslaving zodat de bewustwording over gokverslaving groeit. Wij zien behendigheidsspelen niet als gokken. Pagina 14 van ons verkiezingsprogramma.

5. We willen dat Heerhugowaard bij het inkoopbeleid voorrang geeft aan duurzame bedrijven. We pleiten onder meer voor 100% duurzame inkoop van stroom. Ook onze leveranciers en subsidie ontvangende organisaties zullen hiertoe worden aangezet/verplicht. Zie pagina 57 van ons verkiezingsprogramma.

6. We willen natuurlijk niet dat de OZB omhoog gaat. Deze belasting is er om de vele voorzieningen te bekostigen in Heerhugowaard. Wil je dit niveau behouden, denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek en de gemeentewerf, dan moet je daar wat voor over hebben. We doen er alles aan om zo efficient mogelijk om te gaan met belastinggeld. Denk bijvoorbeeld aan onze ambtelijke fusie met Langedijk. Daarom is het ons ook de afgelopen periode gelukt om de OZB niet te laten stijgen. Zie https://heerhugowaard.pvda.nl/nieuws/geen-extra-verhoging-ozb/
Het sociale domein is ontzien van bezuiningen in de afgelopen periode. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma op pagina 19

In zijn algemeenheid geldt dat OZB wordt aangepast gelijk aan het inflatiepercentage.

7. De PvdA steunt het MKB, onder meer door  de openingstijden te verruimen. Zie pagina 46 van ons verkiezingsprogramma. In het verleden hebben wij een amendement ingediend waar we onze mening kracht bijzetten in het vrijlaten van ondernemers. Wij vinden dat de winkeliers zelf in staat zijn de juist keuzes te kunnen maken. En dat wij als gemeente geen belemmeringen mogen opwerpen bij die keuze vrijheid. Zie punt 6: Raad 2013-08-27 Notulen

8. Als je zelf energie opwekt vinden wij het billijk dat wij je financieel tegemoet komen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Als bewoners investeren in verduurzaming of afvalscheiding willen we dit belonen met energievouchers.
Maar je kunt ook denken aan het niet laten stijgen van de netto woonlasten voor woningen die binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn.
Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan. Zie pagina 59 van ons verkiezingsprogramma.

9. Windmolens in Heerhugowaard moeten kunnen op het grondgebied van onze gemeente. Nu zijn er allerlei wettelijke spelregels op het gebied van plaatsing van windmolens waardoor het in Heerhugowaard erg lastig wordt: provinciaal beleid staat het ons niet toe. Maar we zijn zonder meer voor duurzame oplossingen zoals windturbines. Te denken valt ook aan kleinere windturbines voor het opwekken van kleinere hoeveelheden energie. Zie pagina 58 van ons verkiezingsprogramma.

10. Wij zijn voor subsidie voor huiseigenaren die hun huis isoleren. We willen gebruik van duurzame energie bevorderen, bijvoorbeeld door subsidie op groendaken en warmtepompen. Zie pagina 16. Ook verstrekken wij subsidies voor het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen. Zie pagina 58 verkiezingsprogramma. En wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (onder andere door ‘nul op de meter’), veiligheid en de relatie met zorg. Zie pagina 20

11. Wij zijn het niet eens met strengere regels voor het kappen van bomen omdat totaal aan ons voorbij gaat waar het kappen van bomen de afgelopen jaren tot problemen heeft geleid. En daarom is bijsturing niet relevant.

12. Wij zijn voor het meer zelf mogen en kunnen doen in de eigen omgeving. We noemen dit het sociaal doe-het-zelf-recht. Als je denkt dat je het beter kan, doe het dan. Geef ruimte aan burgers die zich verenigen en een publieke taak op zich nemen. Als bewoners met elkaar de woningen willen opknappen, dan moet de corporatie of gemeente daarvoor het budget overdragen in plaats van hen alleen inspraak te bieden. Als bewoners zelf hun wijk willen schoonhouden eveneens. Zie pagina 25 verkiezingsprogramma.

13. De PvdA is groot voorstander van ‘Groen voor Stenen’.  Meer groen en minder stenen, ook in voor- en achtertuinen. Vanuit de gemeente dient bepleit te worden dat minimaal 30% van de vrije tuin-oppervlakte voorzien moet worden met groen. Het verwijderen van groen dient met andere aanplant te worden gecompenseerd. Zie laatste alinea

14. Er moeten meer voorzieningen komen voor jong (en oud). Op pagina 4 van dit artikel laat fractievoorzitter Stefan Brau zich uit over het waarom. Uiteraard hebben we daar dan ook geld voor over.

15. Om radicalisering tegen te gaan zetten we in op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen. Zie pagina 72

16. Horecagelegenheden bepalen zelf wanneer ze sluiten. Feit is, dat de PvdA-fractie voorstander is van het compleet vrijgeven van schenktijden. Minder regels, beter te controleren en beter te handhaven. Hoe en wanneer, dat zoeken de ondernemers met elkaar uit. Want WIJ willen geen vertrutting van de samenleving. En die maakbare samenleving, daar geloven wij al jaren niet meer in. Om de reguliere horeca de gelegenheid te bieden het dagelijks brood te kunnen verdienen zien wij wel de noodzaak in om de niet-commerciële horeca, zoals buurthuizen en sportkantines, geen concurrentiepositie toe te kennen. Ook hier gaan we mee verder de komende periode.

17. Wij vinden niet dat meer evenementen georganiseerd mogen worden als dit tot overlast van de omgeving leidt. We hebben ons de laatste tijd heel erg gefocust op Heerhugowaard, dat een bruisende stad moet worden. Kijk naar de evenementen in het Stadshart.
Dat is voor een beperkte groep één groot feest. Voor sommige mensen, die hun stem niet kunnen of willen laten horen, ligt dit anders. Denk aan geluidsoverlast. Lees hier, op pagina 4, meer.

18. Een verplichte tegenprestatie voor als je een uitkering hebt vinden we te ver gaan. We vinden dat elke situatie anders is en dus ook niet iedereen kan verplichten om een tegenprestatie te leveren. Dit is altijd maatwerk. In ons vorige verkiezingsprogramma hadden we hier het volgende over gezegd en dat staat nog steeds: Wie al langer een uitkering heeft, wordt geprikkeld om actief te worden. Wie hulp nodig heeft, wordt geholpen. De gemeente zorgt voor voldoende ondersteuning, loonkostensubsidies en andere voorzieningen om mensen aan het werk te helpen. Daar staat tegenover dat deelname niet vrijblijvend is, wij vragen een actieve en voldoende inzet van de werkloze. Maar het opleggen doen we niet. Citaat is hier te lezen op pagina 4.

19. Dat mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving staat als paal boven water. Maar vervoer van gehandicapten en voor leerlingen met een beperking willen we niet zonder vergoeding. Ons standpunt in alles is dat iedereen naar draagkracht bijdraagt aan onze voorzieningen. Zie eerste pagina, derde alinea.
We vinden dat elke vorm van openbaar vervoer toegankelijk moet worden voor mensen in een rolstoel. Pagina 60 en dat we de kosten van openbaar vervoer voor iedereen verlagen. Wij vinden echt dat kinderen niet in armoede horen op te groeien. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Zie pagina 16

20. De spooronderdoorgang moet er komen. Wij waren eerst sceptisch.  Maar na uitvoerig onderzoek hebben wij ingestemd met de komst van een spoortunnel bij het station in Heerhugowaard. Dit o.a.omdat het bijdraagt aan de lokale en regionale economie en de veiligheid vergroot. 

Lees meer over de spoortunnel en de mening van de PvdA

21. We willen extra busbanen en fietspaden aanleggen. Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische
wagenpark. We willen de uitstoot van fijnstof terugbrengen zodat op alle plaatsen in de gemeente wordt voldaan aan de Europese normen. We willen meer groen in de stad. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit ook beter. In elke wijk en elk dorp moet de lucht gezond zijn. We willen het parkeren op straat duurder maken dan het parkeren in parkeergarages als deze in de directe omgeving aanwezig zijn.
Wij willen milieuzones in Heerhugowaard. Zo verbeteren we de luchtkwaliteit. Extra vervuilende auto’s, zoals oldtimers, worden geweerd. We kiezen binnen de bebouwde kom voor 30 km-zones en veilige schoolroutes. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. Meer hierover op pagina 60

22. Voor ons is hoogbouw bespreekbaar in het stadshart mits een substantieel deel daarvan gereserveerd wordt voor sociale koop en huurwoningen. Wordt dat percentage niet gehaald dan moet elders in de stad gecompenseerd worden. Zie onder wonen. 
Bouwen in bestaand stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Zie pagina 20 We hebben in het verleden ingestemd met voorstellen hiertoe. Te denken valt aan de woontorens in het stadshart. Alle gerealiseerd met de PvdA in het college van B&W.

23. Bij wonen komt het aan op sociale woningbouw, betaalbare huren, ook kleinere wooneenheden (zoals studio’s) voor jongeren, starters, ‘te begeleiden’ mensen, alleenstaanden, uitgaande van ongeveer 40% van het totale regionale woningbestand. Zie Wonen

24. De PvdA vindt niet dat één specifieke doelgroep bevoorrecht moet worden ten opzichte van een andere. Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen voor iedereen, zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Lees hier op pagina 51. Zo willen wij ook dat in Heerhugowaard op maximaal 800 meter lopen een bushalte komt. Pagina 60
Ook zijn we voor het bundelen van voorzieningen in wijken. Pagina 15

25. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aandacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid. De ideeën achter buurtrechten maken we mogelijk. Zie pagina 25

26. Een referendum ‘moet’ niet moeten. We hebben liever burgerinitiatieven. De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, stadsbeheer, welzijnsorganisaties) aan het oplossen van de drie grootste problemen in de wijk. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Pagina 78

27. De PvdA vind dat er in elke wijk een buurthuis hoort te zijn. De komende periode werken we aan plannen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken, allereerst in bestaande bouw en bij bestaande activiteiten (zie ook bij ‘economie’ punt twee), ook voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, GGZ, eenzamen, COC, LHBTI, kunst en cultuur. De deur gaat ook los in verband met de ontmoetingsfunctie en gezamenlijke ativiteiten. De inloop verbreden, juist voor wijkbewoners, organisaties en voor gebeurtenissen op wijkniveau. Zie paragraaf Welzijn en Zorg


En pagina 14 en 21

28. We willen meer geld uittrekken voor meer BOA’s. (Straat-)agenten en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) worden veel vaker zichtbaar op straat en zijn 24 uur per etmaal bereibaar. Nu is dat in Heerhugowaard nog niet zo dus zullen we daarvoor extra geld gaan resereren. Voor de BOA’s worden de nodige opleidingen en rechten voor de BOA’s gerealiseerd. Zie paragraaf Veiligheid

29. De PvdA zegt “Ja” tegen experimenten met het basisinkomen. Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. Hier te lezen op pagina 44 en laatste zin pagina 2

30. De starterslening moet de komende periode weer ingevoerd worden. Wij waren al de initatoren van de starterslening in 2013. Zie dit amendement
De afgelopen periode heeft dit ook in ons verkiezingsprogramma gestaan en deze koers wijzigen we niet. Zie pagina 13.