1 september 2014

Huisvesting Arbeidsmigranten Heerhugowaard

Op 8 juli jl. verscheen een artikel op de website dichtbij.nl met de kop: Helft bezochte woonlocaties arbeidsmigranten in Noordkop strijdig met gebruik. In dit artikel werd melding gedaan van 156 controles door het interventieteam in Heerhugowaard.
In 2013 heeft de raad de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten
Noordkop vastgesteld. In deze nota is te lezen over het Kompas Noordkop: “Een van de pijlers van het project Kompas Noordkop is het ervoor zorgen dat er meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten komt. Het in regionaal verband werken aan nieuw beleid is een van de sporen om meer en betere huisvesting te faciliteren. Daarnaast is het daadwerkelijk tot stand brengen van meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten, de werkgevers en de huisvesters”
Vragen
1. Is de informatie uit dit artikel op dichtbij.nl juist?
2. Zijn er in Heerhugowaard meer dan 75 woonlocaties waarbij de huisvesting voor arbeidsmigranten te wensen over laat?
3. Welke strijdigheden werden geconstateerd in Heerhugowaard? 4. Is in de geconstateerde gevallen niet voldaan aan het Bouwbesluit?(pagina 5 kadernota)
5. Worden sancties opgelegd bij strijdigheden in relatie tot dit onderwerp?
6. Zijn deze feiten aanleiding voor het college om het huisvestingsbeleid aan te scherpen?
Conform artikel 37 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening.
Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
Stefan Brau Partij van de Arbeid

Antwoord van het College
Inleiding
Kompas Noordkop is een gezamenlijk project rond de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeenten HHW, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Via de wekelijkse inzet van een interventieteam wordt, naast onderzoek naar mogelijke signalen van uitbuiting, mensenhandel en slechte leefomstandigheden, als ook de registratie van mensen in de GBA, de huisvesting van buitenlandse werknemers gecontroleerd op constructieve en brandveilige aspecten in relatie tot het Bouwbesluit en op het gebied van mogelijke strijdigheid in gebruik met vigerende bestemmingsplannen.
Antwoorden
NB.
Vanwege vakantie van de projectleider van Kompas Noordkop heeft beantwoording van de vragen plaatsgevonden door het afdelingshoofd Handhaving o.b.v. de beschikbare gegevens. Dit i.v.m. de tijdige beantwoording van de gestelde vragen.
1.
Op hoofdlijnen is de informatie in het artikel op Dichtbij.nl correct, maar m.n. de genoemde cijfers blijken voor meerdere uitleg vatbaar. Onderstaand wordt bij de beantwoording van de overige vragen ingegaan op de juiste interpretatie van de cijfers voor HHW.
2.
In HHW zijn tot juli 2014 in totaal 27 adressen (locaties) gecontroleerd, waarbij 156 slaapplaatsen zijn aangetroffen. Van deze 27 locaties is in 24 gevallen geconstateerd dat zaken niet op orde waren.
3.
Bij alle 24 hierboven genoemde gevallen was op de één of andere manier sprake van strijdigheid m.b.t. het gebruik. Dat houdt in dat de locatie gebruikt wordt voor andere doeleinden of op een andere manier dan in de betreffende bestemmingsplannen is aangegeven. Voorbeelden daarvan zijn:
– huisvesting in schuren en garages in het buitengebied, waarin appartementen en/of andere onderkomens waren gerealiseerd;
– huisvesting in bedrijfspanden op de bedrijventerreinen, waar geen woonbestemming voor in het bestemmingsplan is opgenomen;
-permanente bewoning in onderkomens, die voor tijdelijke bewoning bestemd zijn (stacaravans); en
-bewoning in woonwijken of bedrijfswoningen, waarbij geen sprake is van een huishouding in de definitie van het bestemmingsplan.
Daarnaast is een aantal onveilige situaties aangetroffen (zie antwoord op vraag 4).
4.
Van de 24 genoemde gevallen is in twee gevallen tevens geconstateerd dat er sprake was van constructieve cq. bouwkundige onveiligheid en in een aantal andere gevallen was de brandveiligheid niet op orde. Bij de beoordeling van deze elementen is telkens uitgegaan van de minimumbepalingen bestaande bouw in het Bouwbesluit.
3
5.
In de situaties waarin sprake was van bouwkundige/constructieve onveiligheid hebben de bewoners het pand op aanwijzing van de gemeente moeten verlaten en heeft de verhuurder cq. werkgever andere huisvesting voor de betreffende werknemers gezocht. In één geval is de politie overgegaan tot uitzetting uit NL i.v.m. illegaal verblijf alhier.
De brandonveilige aspecten zijn in alle geconstateerde gevallen vrijwel direct of op zeer korte termijn daarna verholpen/opgelost.
Voor wat betreft het element van strijdig gebruik t.o.v. de bestemming van de locatie is bewust nog niet handhavend opgetreden. Binnen het project Kompas Noordkop is tevens gewerkt aan een Kadernota Huisvesting arbeidsmigranten voor alle deelnemende gemeenten. Deze is eind 2013 door de raad van HHW vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsnotitie, die een nadere uitwerking geeft aan de elementen in voornoemde kadernota. Op basis dáárvan zal in de toekomst, waar nodig, handhavend kunnen worden opgetreden tegen strijdig gebruik van een locatie.
6.
Zie antwoord op vraag 5.
De op te stellen beleidsnotitie geeft invulling aan het gemeentelijke huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Dit beleidsstuk zal worden vastgesteld door college en raad.