Door Stefan Brau op 18 november 2017

Begroting en vooruitblik 2018

Voor gelijke kansen voor iedereen, tegen de tweedeling. Dat is wat mijn fractie en ook mij persoonlijk de afgelopen jaren heeft gedreven. Wij hebben daarbij samen met anderen mooie resultaten geboekt.
En ook deze begroting draagt bij aan het verminderen van de tweedeling. Wij steunen deze begroting dan ook van harte. Het is een evenwichtige begroting. De strijd tegen de tweedeling blijft onverminderd nodig, ook komende raadsperiode. Zodat wonen in Heerhugowaard voor iedereen betaalbaar blijft, niet alleen voor de happy few. Zodat iedereen meeprofiteert van de investeringen in een klimaatneutrale stad, ook mensen met een kleine beurs. En zodat geld voor de meest kwetsbare Heerhugowaarders ook voor hen beschikbaar blijft, en niet wordt uitgegeven aan parkeergarages of lantaarnpalen.

Dankzij het nieuwe kabinet gaat de energierekening komende jaren maar liefst 220 euro extra omhoog. Voor mensen met een kleine beurs is dat een enorm bedrag, zeker bovenop wat het nieuwe kabinet nog meer in petto heeft, zoals duurdere boodschappen en hogere zorgkosten. Dit maakt het extra urgent om meer te doen om de energiekosten voor deze mensen te beperken. Wij willen dat binnen 10 jaar alle sociale huurwoningen zo goed zijn geïsoleerd, dat ze voldoen aan het hoogste energielabel. Het college moet daarover bindende afspraken maken met de corporaties.
En dan moeten er ook woningen zijn om in te wonen. De ambitie mag omhoog. In ons verkiezingsprogramma doen we verschillende voorstellen.
We trekken extra geld uit om armoede te bestrijden. Kinderen in armoede is voor ons, in een welvarend land, beschamend. Daar zijn dankzij de PvdA nu voldoende middelen voor.
Eenzaamheid neemt hand over hand toe. Plannen daarvoor worden gemaakt en wij zullen in ons verkiezingsprogramma extra aandacht besteden aan versterking van de sociale cohesie in onze wijken.

De PvdA ziet de volgende 4 uitdagingen voor de komende jaren

Versterken van de sociale cohesie – Voor iedereen!
Meer betaalbare woningbouw
Verdere versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte
Huishoudens met lage inkomens mee laten profiteren van de aanpak van duurzaamheid.

U kent hem nog. De leus: iedereen doet mee!
We willen dat ook mensen die even niet meekomen, meedoen.

Bijvoorbeeld door:
Extra investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Extra taallessen voor zij die het nodig hebben (nieuwkomers, oudkomers). Actieve deelname draagt bij aan integratie.

Investeren in de inclusieve samenleving (daar waar iedereen tot zijn recht komt). Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. voor mensen met een beperking. Dat is veel breder dan zorg. Daarvoor is een “lokale inclusie-agenda” nodig. De PvdA ondersteunt het initiatiefvoorstel dat binnenkort voorligt van harte. Bewustzijn op dit gebied is erg nodig.

Starten van een pilot op middelbare scholen. Het doel is: vroegtijdig signaleren van depressie onder jongeren. Aandacht vragen we ook nadrukkelijk voor de wachtlijsten in de jeugd-GGZ.

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau