14 november 2015

Begroting 2016

Dit was de inbreng van de PvdA fractie bij de begrotingsvergadering, 5 november jl.

De PvdA is over het algemeen tevreden met de begroting 2016. Om bij zorg te beginnen vinden wij het uitstekend dat dit college inzet op ondersteuning mantelzorgers. Er is in Heerhugowaard een grote groep mantelzorgers en deze “stille groep” mogen wij niet vergeten. Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning krijgen speciale aan-dacht, waarbij gedacht wordt aan het uitwerken van een mantel-zorgcompliment. Hoe staat het met dit mantelzorgcompliment? Maar ook op veiligheid scoort dit college een voldoende ons inziens. Met name de voortzetting van de aanpak woninginbraken en het plan van aanpak om snelheidsoverlast aan te pakken steunen wij van harte. En last but not least, in deze begroting staat het creëren en benutten van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook als speerpunt. Dit moet de aandacht houden.

De PvdA, zet zich als constructieve oppositie partij, in voor deze groep en alle anderen die een positieve bijdragen leveren aan de maatschappij. Er is de laatste jaren veel gevraagd van de inwoners. Ook door het rijk. Maar betere tijden zijn in zicht. Dat zien we ook in deze begroting terug. Samen met de VVD hebben we bereikt dat op korte termijn minder kosten maken voor kinderopvang. En het vaderschapsverlof wordt uitgebreid van twee dagen naar een week. Zo werken we verder aan een moderne, zorgzame samenleving waarin ouders werk en zorg voor kinderen kunnen combineren en waar ieder kind de kans krijgt op de beste start in het onderwijs. De nieuwe zorgzame moderne maatschappij wordt vooral door mensen zelf vormgegeven. Maar de overheid kan wel een handje helpen. Dat begint nu al. Door meer geld voor aandacht in verpleeghuizen. Door een andere benadering van de zorg in de wijk. Woningcorporatie’s gaan zich meer toeleggen op mantelzorgwoningen, waar mensen die er voor kiezen hun ouders in huis te nemen, samen hun intrek kunnen nemen. Ook zouden we het concept van een meergeneratiehuis uit Duitsland moeten overnemen, waarbij in wijkvoorzieningen door het hele land de zorg voor ouderen en kinderopvang gecombineerd wordt. Meer samenhorigheid en minder eenzaamheid omdat generaties elkaar helpen. Terug naar de begroting:

Wij hebben meerdere keren gevraagd om zachte landingen als het gaat om de omslag, de kanteling, de herindeling van de maatschappij, van zorg en welzijn en cultuur, van verzorgomgsstaat naar een individualistische cultuur. Ook ons staat nog alle ophef bij rondom de procedure van het welzijn door die ingrijpende veranderingen. Een procedure die, door de inzet van dit college, bij met name welzijn geen zachte landing heeft laten zien. Afgelopen weken is ons gebleken dat althans een gedeeltelijke zachte landing had kunnen worden toegepast. Organisaties als bijvoorbeeld TAS en WonenPlus en meerdere non profit clubs en organisaties zouden de kansen hebben gehad om zichzelf en elkaar (met veel meer tijd dan zij van dit college hebben gekregen) aan de nieuwe tijden aan te passen. Met name de inmiddels door vrijwilligers opgepikte TAS staat sinds einde zomer op straat. Evenals kleine clubs, die de toegenomen huurkosten van bijvoorbeeld De Horst niet meer kunnen dragen. Volgens informatie van het college kost het thans leegstaande postkantoor aan de De Genestetlaan de Waardse gemeenschap 25.000 euro per jaar. Dat zou voor die clubs, in eendrachtige samenwerking, een prachtig alternatief zijn geweest. Met als eindpunt de mededeling dat men het pand zou moeten verlaten als het verkocht zou zijn. Dat zou vroeg genoeg zijn geweest. Helemaal nu we weten dat het pand anno november 2015 nog altijd leeg staat. Erger nog: staat te verpieteren. Nu hebben we helemaal niets. Nou ja: honderden teleurgestelde inwoners. En 25.000 euro per jaar over de balk. Daar waar het totale kapitaal van het onroerend goed in de sport in een overheids-NV is onder te brengen is dat niet mogelijk gebleken (of niet bedacht!) bij zorg, welzijn, cultuur, buurthuizen…

Wij dienen hier op een later moment een motie over in. Dus niet vandaag!

Wij zijn zeer blij met het feit dat in onze gemeente de vluchteling welkom is. Bovendien hebben alle partijen aangetoond dat de vestiging van een AZC probleemloos kan zijn. En dat het praten met elkaar, ook buiten dit huis en over de zorgen van mede-inwoners eveneens op een sociaal aanvaardbare manier kan plaatsvinden. Dat is nog eens andere koek, als we kijken naar bepaalde gemeenten waarmee we ook nog eens in samenwerkingsverbanden zitten.

Als we merken dat Alkmaar praat over 600 opvangplekken en dat vanwege politiek geneuzel terugbrengen naar 510, 600 ja mits- en dan die liberale wens om vooral niet meer dan drie mensen die in het AZC verblijven te laten samenscholen… gelukkig hebben de jonge liberalen dat standpunt publiekelijk afgebrand. Maar onze toenemende zorg is dat we met mensen die zulke ideeën uitdragen in samenwerkingsverbanden zitten. Het oppakken van het vluchtelingen-vraagstuk zou ook ten minste regionaal moeten gebeuren, vinden wij.

Na tientallen jaren van PvdA-vragen over sociale en dus ook betaalbare huurwoningen is de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking eindelijk gaan beseffen dat ook snel aan te pakken. Het aantal woningen is ondermaats dus schaarste drijft prijzen op, bedrijspanden moeten onder de loep worden genomen, de vluchteling (die hier ook niet verantwoordelijk voor is) moet niet gezien worden als de concurrent op de woningmarkt maar als collega, woningbouwverenigingen moeten zich (eindelijk) weer richten op de sociale woningmarkt- maar dienen dat nog sneller en voortvarender op te pakken.

In dit licht bezien willen we graag weten hoe de stand van zaken is aangaande onze motie van september: ‘te onderzoeken of elders binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers’.