1 november 2013

Begroting 2014 Heerhugowaard

Tekst zoals uitgesproken in eerste termijn PvdA fractie, 31-10 2013:

Dit is de laatste ‘besluitvorming begroting’ van deze raadsperiode, een mooie gelegenheid om te laten weten dat de PvdA blij is met de vele punten uit ons verkiezingsprogramma van 2010 die de afgelopen vier jaar gerealiseerd zijn, in samenwerking met de collega’s.

Samen met diezelfde collega’s hebben we, het sociaal domein betreffende, lang moeten wachten op besluitvorming vanuit Den Haag. Van meerdere onderwerpen weten we ook nu nog altijd niet of het al dan niet naar de gemeente komt, hoeveel geld daarmee gepaard gaat en vanaf welke datum een en ander in werking zou moeten treden. Afgelopen week nog heeft de Eerste Kamer een besluit over de jeugdtransitie uitgesteld. Wie houdt nog rekening met de gemeenten, colleges, ambtenaren, gemeenteraden, die straks op zeer korte termíjn alles op een verantwoorde manier vorm dienen te geven?

Dat is voor ons een grote zorg. Net zo groot als de zorg om het totale sociale domein, van meedoen tot WNK, van GGD tot sociale zaken, van jeugdtransitie tot regionalisatie. Een grote zorg, zoals gezegd, maar dat is het al een aantal jaren en wij hebben bereikt dat in die jaren de inwoners van HHWaard daar op lokaal niveau geen last van hebben gehad. Ons is toevertrouwd dat wij de komende jaren de door Den Haag opgelegde kortingen en besparingen zacht zullen laten landen voor de inwoners en vooral de kinderen die gedwongen zijn om met een bestaansminimum rond te moeten komen.

Een fatsoenlijk bestaan en sociale rechtvaardigheid is waar de PvdA zich voor inzet. De fractie heeft begin oktober middels een motie geld vanuit het rijk willen labelen voor kinderarmoede. De wethouder heeft toegezegd hier in december op terug te komen met een brief zodat er één duidelijk overzicht is van inkomsten en uitgaven. Hier wachten wij met smart op. Een amendement van het CDA over het armoedebeleid ligt voor ter bespreking. Een bijzonder sympathieke oplossing voor nu. Echter, hopen wij dat er een structurele oplossing komt want de meest kwetsbare in Heerhugowaard wil de PvdA niet extra belasten. Een dekking op deze wijze is slechts dit jaar mogelijk gezien het meerjarenperspectief van de begroting.  Hoe staat de wethouder tegenover deze incidentele dekking?(wethouder geeft aan dat de PvdA motie kindarmoede betrokken wordt bij een integrale afweging bij de voorjaarsnota 2014)

De begrotingsuitkomst  is € 1.864 voordelig. Het meerjarenperspectief ziet er minder rooskleurig uit en dat is enorm jammer en een signaal om de tering naar de nering te zetten. Niets doen is echt geen optie. Het weerstandsvermogen dat onder de  grens van 1,4 is gekomen (1,26) baart ons wel zorgen. Hoewel begrijpelijk is wat de reden is kijken we uit naar de voorstellen om het weerstandsvermogen weer op het niveau terug te brengen binnen de afgesproken bandbreedten.

De gemiddelde woonlasten t.o.v. 2013 zijn afgenomen.(blz 7) Dat is goed nieuws voor de inwoners van Heerhugowaard.  In ons verkiezingsprogamma hebben we de koppeling gemaakt tussen woonlasten en duurzaamheid.  We zouden graag zien dat duurzaam samen gaat met het terugbrengen van de woonlasten. In de Stad van de Zon hebben we daar al veel ervaring mee. De fractie spreekt de hoop uit dat deze koppeling ook in de toekomst gemaakt wordt.  De woonlasten kunnen uiteraard ook omlaag gaan door verbeterde isolatie, bijvoorbeeld in de Rivierenwijk. Daarover nog een vraag: het scheidingspercentage van het afval schommelt al enige tijd rond de 60%. Dit zal volgens de begroting naar 65% gaan. Is het plafond bereikt van wat we kunnen met de investeringen die we doen?

De PvdA is dit jaar ook met het initiatiefvoorstel gekomen om lokale belastingen voor ZZP’ers met een minimum inkomen kwijt te schelden. Dit omdat wij van mening zijn dat er niet met verschillende maten gemeten mag worden. Een ondernemer zonder vermogen die minder dan een bijstandsuitkering “verdient” komt wat ons betreft in aanmerking van kwijtschelding. Het voorstel wordt nu bijgewerkt en aangescherpt en zal dus weer op de agenda komen.

Tijdens de voorjaarsnota is een door de PvdA ingediend amendement aangenomen om een reserve welke aangeduid was met primair/voortgezet onderwijs  te wijzigen naar alleen voortgezet onderwijs. Door deze aanpassing werd het geld veilig gesteld voor het Huygens College. Op blz. 48 in de begroting is te lezen dat Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is.  En dat er Inzicht in kosten en mogelijk-heden komt. Wanneer kunnen wij dit verwachten?

In de begroting is over de grondexplotatie’s op blz 167/168 te lezen dat i de ‘stresstest’ van de gemeente (raadsvergadering 20 juni 2013, RB2013-086) is het risicoprofiel van de grondexploitaties als ‘zeer ongunstig’ aangemerkt. En dat we binnen de grondexploitaties in de dagelijkse praktijk met diverse partijen zelf zoeken naar haalbare en uitvoerbare oplossingen om de voortgang in de projecten te houden. We zouden graag willen weten aan welke oplossingen gedacht wordt?

Op blz 191 is te zien dat de fietsenstalling bij Middenwaard na 2015 niet meer kostenloos te gebruiken is. De PvdA zou graag zien dat dit, omwille van een duurzame stad, dit kostenloos blijft. Wat is de visie van het college hierover? (Wethouder gaf aan dat dit een misverstand is)

De PvdA maakt zich zorgen over het toenemend aantal meldingen van hinderlijk gedrag door overlast gevende jongeren. We zien dat het college zich dit terecht aantrekt en hier ook flink op inzet. De rol van een jongerencoach is van zeer groot belang inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek. Dit werkt preventief. Maar ook door persoonsgerichte plannen wordt hier werk van gemaakt.

Terwijl we de mond vol hebben van zelfredzaamheid ligt de oplossing  van veel uitdagingen voor de toekomst mogelijk in “samenredzaamheid”

Het woord refereert aan de oude coöperatieve gedachte waarbij een groep burgers zich verenigt om samen sterker te staan.

Mogelijk is samenredzaamheid dus ook een oplossing voor de jongeren die zich hinderlijk gedragen.

Partijgenoot en Wethouder van Amsterdam Pieter Hillhorst schreef in een volkskrant column dat er in den lande al voorbeelden te vinden zijn. Zoals  de bestrijding van vandalisme in Venlo. Als er geen vandalisme plaatsvindt in een bepaalde wijk, dan mogen kinderen uit de wijk op kosten van de gemeente naar een pretpark. Maar schade door vandalisme wordt betaald uit dezelfde pot. Het gevolg is dat jongeren elkaar gaan corrigeren. Blijf met je poten van het straatmeubilair, want ik wil naar de achtbaan!

Of wat te denken van een systeem waarbij een bedrijvenpark zich gezamenlijk verantwoordelijk maakt voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in ruil voor lagere vestigingslasten. Het stimuleert bedrijven slimme combinaties te verzinnen van bijvoorbeeld een kas en een dataopslagsysteem, waarbij de restwarmte en de CO2-uitstoot gebruikt wordt in de kas. De kas levert weer energie aan het dataopslagsysteem! Het stimuleert zo het ontstaan van decentrale energievoorzieningen.

Dit alles geeft aan dat we onze samenleving anders in kunnen delen zodat er richting gegeven wordt aan een nieuwe visie op beleidmaken. En dat zal nodig zijn als we de uitdagingen voor Heerhugowaard onder de loep nemen.

Een aantal amendementen steunen wij van harte. Waaronder het maaibeleid en kastanjeboom amendement van de HOP. Voor de overigen wacht ik de beantwoording van het college af.