20 juni 2013

Positief de toekomst tegemoet

Op dit moment bevinden we ons in een economisch moeilijke tijd. In Heerhugowaard merken we dat bijvoorbeeld woningen minder snel verkocht worden. De werkeloosheid neemt ook in onze gemeente toe. En er is veel onzekerheid over bezuinigingen vanuit het Rijk en taken die bij ons, lokaal, worden neergelegd.

Ook hoe de financiële plaatjes voor het sociale domein er uit zien weten we nu nog niet. Vanuit Den Haag hebben we nog geen finaal besluit vernomen.

Wel zijn we zeer bezorgd over alweer een mogelijke extra landelijke bezuiniging van zes miljard. Omdat, naar onze overtuiging, dat weer een grote, negatieve impact zal hebben op ons sociale beleid. Wij verwachten daardoor dit najaar opnieuw veel bij te moeten stellen, in een beperkte tijd.

Het op maat leveren van diensten, het inzetten op het vergroten van de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van alle Waarders, het in lijn brengen van te leveren diensten zorg en welzijn zorgen er mede voor dat alle kosten uiteindelijk beter beheersbaar zullen blijven. We zijn wel op de goede weg, maar elke vermindering van kwaliteit, hoe onvermijdelijk ook in deze tijden, doet ons pijn.

De bereidheid om regionaal zaken op te pakken, met name om te komen tot één regionale afdeling sociale zaken, is voor ons van het grootste belang. Dit zal schade voor onze inwoners beperken.

Wij hebben, raadsbreed, gekozen voor een uitgangspunt dat in alle opzichten het minst beroerd blijkt te werken in de strijd tegen de huidige economische situatie en alle aanpassingen vanuit Den Haag: één Haagse euro is één Waardse euro. Dat willen wij zo houden.

We hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk de economie aantrekt. In Heerhugowaard is in het verleden een gezonde basis gelegd en daar profiteren we nu van want, het had allemaal veel erger gekund. De verwachtingen zijn aangepast en dat toont de flexibiliteit en veerkracht van onze lokale overheid en samenleving.

NABESCHOUWING EN TOEKOMST

We hebben de afgelopen maanden veel plannen gerealiseerd waarmee we blij zijn. Ondanks de hiervoor beschreven economische situatie worden er nog steeds huizen gekocht en gebouwd. En worden plannen uitgevoerd zoals het aanleggen van de infrastructuur van de Broekhorn en van het MCA. De plannen voor het oplossen van de nijpende verkeerssituatie op de zuidtangent zijn besproken en door de raad vastgesteld. Net als dat er een visie vastgesteld is voor het stationsgebied. De horeca op het Coolplein heeft ook te lijden onder de huidige situatie maar langzaam zie je ook daar verbetering in het aantal horecabezoeken. En natuurlijk sta ik nog even stil bij het terras dat gerealiseerd is bij het Italiaans restaurant. Ook zijn we in Heerhugowaard begonnen met het inzetten van schapen voor het kortwieken van het gras. Dit is een ontwikkeling die wij toejuichen. De inzet is tweeledig want het educatieve element mag ook niet vergeten worden. Wel moeten we nog eens een discussie voeren over de arbeidsvoorwaarden van deze dieren. Deze flexwerkers worden naar onze mening nog niet genoeg beschermd voor mogelijk ontslag.

Een groot compliment geven we aan de Brandweer. Zij zijn er werkelijk steeds vaker “als de brandweer” bij. Gebleken is dat het ‘’percentage van op tijd bij een brand arriveren’’ gestegen is van 38% naar 70%.

De PvdA gaat voor kwaliteit in de wijk. Dus ook voor kwaliteit van de leefomgeving. Om de leefbaarheid te bevorderen hebben we een aantal jaar geleden afspraken gemaakt over het groot onderhoud. Ondanks het aanpassen van het schema vindt het plaats. Wij zullen ons er voor blijven inzetten dat er deze afspraken in tact blijven.

Het kostenloos blijven ophalen van grofvuil vinden we erg belangrijk. Ook zij, die geen sociaal netwerk hebben, worden bediend. Het grofvuil hoort niet in de plantsoenen en parken van onze gemeente. En ook het ophalen van oud papier door de verenigingen blijft onveranderd.

De Actie Zonnesteek en de Temporegeling zijn afgerond. De actie die aanzet tot collectieve inkoop van PV-panelen was erg succesvol. In totaal zijn er in heel Noord Holland  2700 panelen verkocht waarvan in Heerhugowaard 300. Het is ons een genoegen dat een nieuwe temporegeling in voorbereiding is. Vorig jaar diende wij hier een motie voor in en wordt dus uitgevoerd. Het levert een grote bijdrage aan de collegedoelstelling om Heerhugowaard emissieneutraal in 2030 te maken. En last but not least zorgt het voor lagere woonlasten. Iets waar mensen voor langere tijd iets aan hebben.

Als we het dan toch over duurzaamheid hebben; wat te denken van de Hugohopper. De hopper is niet alleen een sociaal gereedschap om mensen van a naar b te brengen en uit een isolement te houden. Ook levert de hopper een bijdrage aan verminderd autogebruik. Ook voor de jeugd is de Hugohopper dan ook een betaalbaar en duurzaam alternatief. Uiteraard alleen op regenachtige dagen want fietsen, en dus bewegen, heeft nog altijd de voorkeur.

Op de zorgwelzijnwijzer op internet (http://www.heerhugowaard.nl/een-vraag-over/verpleging/wijkverpleegkundige) lezen we: ‘Wijkverpleegkundigen zijn mensen die in een specifieke wijk verpleging aan huis geven. Tegenwoordig zal in steeds meer gemeenten de wijkverpleegkundige een andere rol krijgen. De wijkverpleegkundige wordt meer een aanspreekpunt voor de wijkbewoners en zal meer gericht zijn op herkennen van signalen en preventie.’

Aangaande deze zorg en welzijn ‘om de hoek’ willen wij graag de visie weten van het college over a/ een netwerk van wijkverpleegkundigen, b/de functies van onze wijksteunpunten, zoals de Horst en Mediaan en c/de plaats van de wijkbewoners daarin.

De PvdA is blij met de intentie tot realisatie van de Islamitische Begraafplaats en van ons mag er best vaart gezet worden achter de realisatie.

Dan iets dat we in de jaarstukken zagen. Op bladzijde 6 zagen we een reserve primair/voortgezet onderwijs. Graag wijzigen wij deze reserve d.m.v. Amendement naar alleen voortgezet onderwijs. Door deze aanpassing wordt het geld veilig gesteld voor het Huygens College. Wij vinden dit concretiseren van het plan van groot belang.
Deze afspraak is gemaakt op 23 juni conform raadsbesluit. In dat besluit is te lezen dat de reserve primaire onderwijs gevuld wordt met de opbrengst van verkoop en verhuur locaties primair onderwijs. De reserve VO uit het rekeningresultaat. Voor de volledigheid dit is RB2012-070. Wij dienen een amendement in om dit te herstellen.

De PvdA is o.a. de partij van werk en vind het belangrijk dat iedereen – vaste werknemer of flexwerker – zo veel mogelijk zekerheid kent en economisch zelfstandig kan zijn. Een groeiende groep werknemers heeft echter te maken met continue onzekerheid over werk en inkomen. De PvdA vindt het belangrijk dat ook deze mensen, die niet in vast dienstverband werken, worden beschermd. Maar ook dat bijvoorbeeld ZZP’ers, kwijtschelding van lokale belastingen kunnen krijgen. Het is mogelijk dit lokaal te regelen. Een intiatiefvoorstel hiervoor is in de maak en zal op een nader moment ingediend worden.

Bij het vaststellen of wijzigen van bestemmingsplannen wordt vaak de term “draagvlak” gebruikt. Een nieuw plan moet gedragen worden door de omgeving. Helaas blijkt dat iedereen de termen anders interpreteert. Wat is draagvlak? Of hoe groot? En wat is de omgeving precies? Eén straat of de hele wijk? Wij vragen het college eens na te denken over deze vloeibare begrippen. Het zou een hoop duidelijkheid geven aan de raad bij de afweging.

Een wens van de PvdA is dat het college werkt maakt van een lokaal energiebedrijf. Bij de behandeling van de begroting hebben we aandacht gevraagd voor het verduurzamen van woningen om zo de woonlasten omlaag te brengen. Als de duurzame maatregel in handen komt van een commercieel bedrijf, zoals de warmte-koudeopslag bij Poort Halfweg, dan gaat de winst naar dat bedrijf en schieten de woonlasten juist omhoog. We willen dus dat de wethouder nu echt zorgt dat het lokale energiebedrijf er komt. Graag een reactie hierop. (toelichting: de bewoners van Poort Halfweg betalen een normale prijs voor warmte en zijn daarvoor dus niet goedkoper uit. Daarnaast zijn ze verplicht ook koude af te nemen in de zomer waardoor ze dubbel betalen en dus juist hogere woonlasten hebben.)

In het Park van Luna ontbreken nog sporttoestellen. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat we vrij toegankelijke openluchtvoorzieningen voor fitness willen. Dat zou in het park of op het strand kunnen. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij het zo vorm wordt gegeven dat het ook leuke speeltoestellen voor kinderen zijn. Samen met de HOP dienen we een amendement in dat dit mogelijk maakt .