1 juli 2014

ALGEMENE BESCHOUWINGEN: Jeugdwerkloosheid en lege bedrijfsruimten

De algemene beschouwingen verliepen voor de PvdA Heerhugowaard erg succesvol. Onze zorgen over de decentralisaties werden breed besproken. Over de korting van het rijk: Wij mogen de Haagse gaten niet invullen maar alternatieve maatregelen blijven mogelijk en daar zullen we ons voor inzetten.

Er werden drie moties ingediend. Deze motie en deze motie werden unaniem door de raad aangenomen. En deze motie wordt al uitgevoerd door het college.

Onze motie over de jeugdwerkloosheid houdt in dat we in november de resultaten krijgen te zien van de regionale actieplannen. Onze regering heeft circa 2 miljoen euro in onze regio gestoken ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Helaas horen we weinig over dit onderwerp terwijl het aantal werkloze jongeren toeneemt. Een discussie in de commissie MO in november staat dus in de agenda.

Een andere PvdA-motie heeft als doel om leegstaande bedrijfsruimten tegen te gaan door een andere invulling  of andere gebruikers toe te staan. Te denken valt aan kantoortuinen voor ZZP’ers, leerwerkprojecten en ruimten voor startende ondernemers. Weer een prima sociaaldemocratische motie.

Onze duurzaamheidsmotie over het installeren van een watertappunt op het stadsplein wordt al uitgevoerd door het college. Zonder dat wij hier kennis van hadden is dit al in werking gezet. Zie het als ondersteuning van beleid.

Deze tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Stefan Brau:

Eerste termijn PvdA Algemene beschouwingen 2014

Herprioriteer met oog voor zwakkeren.

Voorzitter, In de aangeboden stukken zit dit keer geen intensivering van beleid. Het is dus een light variant en omdat veel zaken nu nog onduidelijk zijn vinden we veel “oude zaken” terug. De verkiezingen die dit jaar op 19 maart vielen hebben duidelijk gemaakt dat de “oude coalitie” voor een deel terug keert. Tot onze spijt zonder de PvdA.

In het najaar van 2013 hebben we een actieplan Jeugdwerkloosheid ontvangen en is er een expertmeeting geweest over hetzelfde thema. Regionaal zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak jeugdwerkloosheid. De impulsgelden van 702.000 euro worden ingezet voor bestrijding van werkloosheid van jeugd zonder startkwalificatie. De regio ontvangt daarnaast circa €960.000 subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, welke ook bestemd is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Omdat de bestrijding van werkloosheid voor de PvdA topprioriteit heeft en werk het beste sociale plan is, wensen we dit onderwerp te agenderen voor de commissie MO in het najaar. Bestrijding van werkloosheid mag nooit uit het vizier verdwijnen en om er de focus op te leggen dienen we een motie in. We roepen het college op te komen met de resultaten van de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid.

Heerhugowaard is een duurzame stad. Onze gezamenlijke doelstellingen voor 2030 mogen we niet uit het oog verliezen. De PvdA vindt dat we duurzaamheid nog meer in het straatbeeld mogen laten terugkomen. En als we daarmee ook nog eens een extra waterpunt kunnen realiseren in een ontwikkelingsland dan zijn we helemaal gelukkig. Dat is nu net wat de organisatie: “join the pipe” doet. Ervaring hebben we in Heerhugowaard al met join the pipe want ze zijn ook verantwoordelijk voor een watertappunt in Park van Luna. De PvdA hoopt de raad mee te krijgen met een motie die oproept tot nog een watertappunt op het stadsplein. Door dit punt komen er minder flessen en blikjes in onze leefomgeving terecht. En het draagt ook bij aan de uitstraling van Heerhugowaard als toekomstgerichte stad.

Nu we het over de toekomst hebben. Nu iets de Waardse kinderen. Het rijk heeft vorig jaar september extra geld bovenop structureel geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van kinderarmoede. In Heerhugowaard zelf kunnen we als geen ander bepalen bij welke groepen de nood het hoogst is. Het geld dat beschikbaar gesteld is voor dit doel moet ook echt daar terecht komen bij die groep. De gemeente heeft zich altijd ingespannen om de meest kwetsbare inwoners te ondersteunen. Om dit bevestigd te krijgen diende wij een motie in. Kan het college kort ingaan op de resultaten van deze motie?

Bij het onderwerp “kinderen” denk je onherroepelijk aan buitenspelen. Wij hebben ons altijd hard gemaakt om de 3% Jantje Betonnorm te halen in Heerhugowaard. Wordt deze norm gehaald en blijft het college zich hier voor inzetten?

Dan ook complimenten. Want ondanks de crisis zijn er een aantal ontwikkelingen gerealiseerd die bijdragen aan een sociale en veilige stad. Om het haventje in de Broekhorn te noemen, de komst van het MCA, de aanpassingen aan de zuidtangent voor een betere doorstroming en nu eindelijk ook voor de kerst klaar. Ook is er gehoor gegeven aan de motie van de PvdA om terrassen te faciliteren voor enkele restaurants. Gelukkig zit er weer beweging in deze zaak.

Heerhugowaard kent veel mooie gebouwen. Degene die de tentoonstelling “Hedendaagse Architectuur in Heerhugowaard” heeft bezocht is het vast met mij eens. Nu is het zo dat veel bedrijfsruimten en andere gebouwen door de economisch zware tijden leegstaan. De crisis is hier mede debet aan. Omdat de crisis niet alleen een gevaar maar ook een kans is, stellen we voor om deze ruimten te benutten voor andere doeleinden. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze ruimtes te gebruiken voor bijvoorbeeld leerwerkbedrijven, ruimtes voor jonge en/of startende ondernemers of kantoortuinen voor ZZP-ers. Te denken valt ook aan tijdelijke huisvesting voor jongeren of studenten. De gemeente is vaak geen eigenaar maar zou een regierol kunnen vervullen. Door creatief gebruik heeft het een waardevolle invloed op de directe omgeving.

Ook Heerhugowaard staat voor een grote ‘zorg- en welzijnsopgave’ door de decentralisaties. We rekenen met gemiddeld 70 cent waar het Rijk ooit 1 euro aan uitgaf. Daar wordt niemand vrolijk van, opgeteld bij alle nadelen van deze crisis. We gaan er voor om deze tegenvallers zo zacht mogelijk te laten landen. Die 70 centen uit Den Haag blijven 70 centen in Heerhugowaard, maar wij leggen ons niet neer bij deze kortingen. Daar waar de zwakkeren in de Heerhugowaard geholpen dienen te worden strijden wij. De gaten van de Haagse bezuinigingen mogen we niet invullen, maar alternatieve plannen om de scherpe randen te verwijderen komen er van onze kant wel.

De PvdA gaat niet bij de pakken neerzitten en vindt het hoog tijd voor een herprioritering Juist de mensen voorop stellen in deze onzekere tijden en grote projecten nu even laten liggen. Thuis spaar je ook voor je nieuwe tv, radio of computer. De PvdA vindt het niet meer dan logisch dat wij ook op deze wijze met gemeenschapsgeld omgaan. Daar hoort, nu zeker, geen OZB verhoging bij, noch verhoging van kosten voor een tunnel. Inwoners die op de PvdA gestemd hebben kunnen er van op aan dat wij ons verzetten tegen een extra belasting. Ook wij moeten nu even “kassie-an” doen en zeker onze inwoners niet belasten door hen onze tegenvallers te laten betalen. Herprioriteren, uitstellen in tijd en doen wat noodzakelijk is. Sober en doelmatig heette dat nog in voorgaande jaren.