Na de verkiezingen

De wekker ging. We werden niet wakker op 22 maart met gehoopte zetelwinst. Het werd een zeteltje minder. Evengoed veel dank voor uw stem!
En als je dan denkt: verkiezingen zijn voorbij dus rust dan is dat een verkeerde veronderstelling. Nog voor de uitslag officieel vastgesteld werd deed de gemeenteraad uit de doeken hoe over de uitslag gedacht werd. Voor de PvdA ligt het redelijk simpel: we stellen ons bescheiden op. Wij vinden dat eerst de winnende partijen stappen moeten zetten om een nieuwe coalitie te smeden. Zoals altijd zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen om te besturen maar dat is nu niet aan de orde. Wat overblijft is het gevoel dat het kennelijk toch heel goed gaat met de gemiddelde Heerhugowaarder. Zo goed dat er afgelopen woensdag gekozen is voor: ‘een verbeterde doorstroming van de Oostangent’ boven ‘plannen smeden voor de 1 op de 9 kinderen die in Heerhugowaard in armoede leven’. Dat er gekozen is voor: Duurzaamheid doen we alleen als u het kan betalen vs. een renteloze lening voor mensen die geen geld hebben voor zonnepanelen op hun dak maar toch de vruchten willen plukken van een lagere energierekening. En er is gekozen voor: ouderen wonen dichtbij voorzieningen tegen voorzieningen in elke wijk waar betaalbare huizen staan voor jong én oud. De tweedeling in Heerhugowaard wordt zonder meer groter want de verschillen tussen de partijen leken dan misschien niet groot, ze waren er wel degelijk. Solidariteit doet in de nieuwe raad een stapje terug want de grote dikke ik heeft aan terrein gewonnen. Nee, de PvdA gaat niet bij de pakken neerzitten. Wij zullen ons blijven inzetten voor sociaaldemocratische waarden als eerlijk delen, sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en iedereen doet mee. Het verbinden zit nu eenmaal in ons dna.

FNV debat 2018

Jaap Koppelaar

 

Onze #3 op de debatavond van de FNV in Heerhugowaard. De avond vond plaats in Theater Cool.

Inhoudelijk ging het over zorg, werk en welzijn. Beurtelings werd er aan de hand van stellingen gedebatteerd. Een van de stellingen was:

De gemeente zijn verantwoordelijk voor zorg waaronder WMO en jeugdzorg. Die zorg zal altijd gegeven moeten worden aan burgers, zonder financiële drempel.

Iets waar wij het van harte mee eens zijn.

 

 

Druk campagneweekend!

Het PvdA campagne team is dit weekend druk geweest met huis-aan-huis campagne voeren en uiteraard hebben we meegedaan aan NL Doet. Zo hebben we een verzorgingshuis bezocht(Zuyderwaert) en zijn we gaan klussen voor mensen met een verstandelijke beperking(stichting Philadelphia)

NL DOET

9 en 10 maart is NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert zoveel mogelijk Nederlanders om een dag de handen uit de mouwen te steken daar waar het nodig is.

Ook de PvdA helpt mee en doet klussen. Wij zullen een lente schoonmaak doen bij Stichting Philadelphia Zorg in Heerhugowaard. Stichting Philadelphia Zorg is een christelijke landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn we aanwezig in Zuyderwaard om daar een high tea te verzorgen.

Hier kunt u de klussen lezen die aangemeld zijn.

Misschien heeft u zelf een idee voor een klus waar wij u bij kunnen helpen? Laat het ons weten en mail:

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kort verkiezingsprogramma! Wat vindt de PvdA ervan?

Hoe denkt de PvdA over de starterslening, verhoging van de OZB, het basisinkomen en nog 27 andere onderwerpen?

Hier leest u de meest besproken onderwerpen en antwoorden:

1. De PvdA wil gereguleerde wietteelt toestaan. De softdrugmarkt is voor ons een markt die reeds overal aanwezig is. Wij pleiten daarom voor legalisering van wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops, ook in Heerhugowaard. Het gedoogbeleid werkt in de praktijk niet en we waarschuwen voor de gezondheid van softdrugsgebruikers en (zware) criminaliteit. Zie pagina 72 verkiezingsprogramma.

En: ook hier kunt u er meer over lezen.

2. Graag vuurwerkvrije zone(s) in Heerhugowaard. Wij vinden Oud en Nieuw pas een echte feestelijke traditie als het ook door iedereen zo wordt ervaren. Dus graag (een pilot voor) vuurwerkvrije zones. Het is veiliger en beter te handhaven. Ons standpunt is ook hier te lezen.

3. Er moet meer cameratoezicht komen in Heerhugowaard. Daar zijn we het niet mee eens. De inzet van cameratoezicht mag in onze gemeente alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden en er moet zorgvuldig met de verkregen data worden omgegaan. Ook de inzet van mobiele camera’s om de veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden. Zie pagina 72 van ons verkiezingsprogramma.

4. Er mogen geen gokhallen meer bijkomen in Heerhugowaard. We vinden dat we hier erg terughoudend in moeten zijn. Het kost de maatschappij al voldoende. We investeren wel in programma’s tegen gokverslaving zodat de bewustwording over gokverslaving groeit. Wij zien behendigheidsspelen niet als gokken. Pagina 14 van ons verkiezingsprogramma.

5. We willen dat Heerhugowaard bij het inkoopbeleid voorrang geeft aan duurzame bedrijven. We pleiten onder meer voor 100% duurzame inkoop van stroom. Ook onze leveranciers en subsidie ontvangende organisaties zullen hiertoe worden aangezet/verplicht. Zie pagina 57 van ons verkiezingsprogramma.

6. We willen natuurlijk niet dat de OZB omhoog gaat. Deze belasting is er om de vele voorzieningen te bekostigen in Heerhugowaard. Wil je dit niveau behouden, denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek en de gemeentewerf, dan moet je daar wat voor over hebben. We doen er alles aan om zo efficient mogelijk om te gaan met belastinggeld. Denk bijvoorbeeld aan onze ambtelijke fusie met Langedijk. Daarom is het ons ook de afgelopen periode gelukt om de OZB niet te laten stijgen. Zie https://heerhugowaard.pvda.nl/nieuws/geen-extra-verhoging-ozb/
Het sociale domein is ontzien van bezuiningen in de afgelopen periode. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma op pagina 19

In zijn algemeenheid geldt dat OZB wordt aangepast gelijk aan het inflatiepercentage.

7. De PvdA steunt het MKB, onder meer door  de openingstijden te verruimen. Zie pagina 46 van ons verkiezingsprogramma. In het verleden hebben wij een amendement ingediend waar we onze mening kracht bijzetten in het vrijlaten van ondernemers. Wij vinden dat de winkeliers zelf in staat zijn de juist keuzes te kunnen maken. En dat wij als gemeente geen belemmeringen mogen opwerpen bij die keuze vrijheid. Zie punt 6: Raad 2013-08-27 Notulen

8. Als je zelf energie opwekt vinden wij het billijk dat wij je financieel tegemoet komen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Als bewoners investeren in verduurzaming of afvalscheiding willen we dit belonen met energievouchers.
Maar je kunt ook denken aan het niet laten stijgen van de netto woonlasten voor woningen die binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn.
Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan. Zie pagina 59 van ons verkiezingsprogramma.

9. Windmolens in Heerhugowaard moeten kunnen op het grondgebied van onze gemeente. Nu zijn er allerlei wettelijke spelregels op het gebied van plaatsing van windmolens waardoor het in Heerhugowaard erg lastig wordt: provinciaal beleid staat het ons niet toe. Maar we zijn zonder meer voor duurzame oplossingen zoals windturbines. Te denken valt ook aan kleinere windturbines voor het opwekken van kleinere hoeveelheden energie. Zie pagina 58 van ons verkiezingsprogramma.

10. Wij zijn voor subsidie voor huiseigenaren die hun huis isoleren. We willen gebruik van duurzame energie bevorderen, bijvoorbeeld door subsidie op groendaken en warmtepompen. Zie pagina 16. Ook verstrekken wij subsidies voor het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen. Zie pagina 58 verkiezingsprogramma. En wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (onder andere door ‘nul op de meter’), veiligheid en de relatie met zorg. Zie pagina 20

11. Wij zijn het niet eens met strengere regels voor het kappen van bomen omdat totaal aan ons voorbij gaat waar het kappen van bomen de afgelopen jaren tot problemen heeft geleid. En daarom is bijsturing niet relevant.

12. Wij zijn voor het meer zelf mogen en kunnen doen in de eigen omgeving. We noemen dit het sociaal doe-het-zelf-recht. Als je denkt dat je het beter kan, doe het dan. Geef ruimte aan burgers die zich verenigen en een publieke taak op zich nemen. Als bewoners met elkaar de woningen willen opknappen, dan moet de corporatie of gemeente daarvoor het budget overdragen in plaats van hen alleen inspraak te bieden. Als bewoners zelf hun wijk willen schoonhouden eveneens. Zie pagina 25 verkiezingsprogramma.

13. De PvdA is groot voorstander van ‘Groen voor Stenen’.  Meer groen en minder stenen, ook in voor- en achtertuinen. Vanuit de gemeente dient bepleit te worden dat minimaal 30% van de vrije tuin-oppervlakte voorzien moet worden met groen. Het verwijderen van groen dient met andere aanplant te worden gecompenseerd. Zie laatste alinea

14. Er moeten meer voorzieningen komen voor jong (en oud). Op pagina 4 van dit artikel laat fractievoorzitter Stefan Brau zich uit over het waarom. Uiteraard hebben we daar dan ook geld voor over.

15. Om radicalisering tegen te gaan zetten we in op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen. Zie pagina 72

16. Horecagelegenheden bepalen zelf wanneer ze sluiten. Feit is, dat de PvdA-fractie voorstander is van het compleet vrijgeven van schenktijden. Minder regels, beter te controleren en beter te handhaven. Hoe en wanneer, dat zoeken de ondernemers met elkaar uit. Want WIJ willen geen vertrutting van de samenleving. En die maakbare samenleving, daar geloven wij al jaren niet meer in. Om de reguliere horeca de gelegenheid te bieden het dagelijks brood te kunnen verdienen zien wij wel de noodzaak in om de niet-commerciële horeca, zoals buurthuizen en sportkantines, geen concurrentiepositie toe te kennen. Ook hier gaan we mee verder de komende periode.

17. Wij vinden niet dat meer evenementen georganiseerd mogen worden als dit tot overlast van de omgeving leidt. We hebben ons de laatste tijd heel erg gefocust op Heerhugowaard, dat een bruisende stad moet worden. Kijk naar de evenementen in het Stadshart.
Dat is voor een beperkte groep één groot feest. Voor sommige mensen, die hun stem niet kunnen of willen laten horen, ligt dit anders. Denk aan geluidsoverlast. Lees hier, op pagina 4, meer.

18. Een verplichte tegenprestatie voor als je een uitkering hebt vinden we te ver gaan. We vinden dat elke situatie anders is en dus ook niet iedereen kan verplichten om een tegenprestatie te leveren. Dit is altijd maatwerk. In ons vorige verkiezingsprogramma hadden we hier het volgende over gezegd en dat staat nog steeds: Wie al langer een uitkering heeft, wordt geprikkeld om actief te worden. Wie hulp nodig heeft, wordt geholpen. De gemeente zorgt voor voldoende ondersteuning, loonkostensubsidies en andere voorzieningen om mensen aan het werk te helpen. Daar staat tegenover dat deelname niet vrijblijvend is, wij vragen een actieve en voldoende inzet van de werkloze. Maar het opleggen doen we niet. Citaat is hier te lezen op pagina 4.

19. Dat mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving staat als paal boven water. Maar vervoer van gehandicapten en voor leerlingen met een beperking willen we niet zonder vergoeding. Ons standpunt in alles is dat iedereen naar draagkracht bijdraagt aan onze voorzieningen. Zie eerste pagina, derde alinea.
We vinden dat elke vorm van openbaar vervoer toegankelijk moet worden voor mensen in een rolstoel. Pagina 60 en dat we de kosten van openbaar vervoer voor iedereen verlagen. Wij vinden echt dat kinderen niet in armoede horen op te groeien. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Zie pagina 16

20. De spooronderdoorgang moet er komen. Wij waren eerst sceptisch.  Maar na uitvoerig onderzoek hebben wij ingestemd met de komst van een spoortunnel bij het station in Heerhugowaard. Dit o.a.omdat het bijdraagt aan de lokale en regionale economie en de veiligheid vergroot. 

Lees meer over de spoortunnel en de mening van de PvdA

21. We willen extra busbanen en fietspaden aanleggen. Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische
wagenpark. We willen de uitstoot van fijnstof terugbrengen zodat op alle plaatsen in de gemeente wordt voldaan aan de Europese normen. We willen meer groen in de stad. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit ook beter. In elke wijk en elk dorp moet de lucht gezond zijn. We willen het parkeren op straat duurder maken dan het parkeren in parkeergarages als deze in de directe omgeving aanwezig zijn.
Wij willen milieuzones in Heerhugowaard. Zo verbeteren we de luchtkwaliteit. Extra vervuilende auto’s, zoals oldtimers, worden geweerd. We kiezen binnen de bebouwde kom voor 30 km-zones en veilige schoolroutes. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. Meer hierover op pagina 60

22. Voor ons is hoogbouw bespreekbaar in het stadshart mits een substantieel deel daarvan gereserveerd wordt voor sociale koop en huurwoningen. Wordt dat percentage niet gehaald dan moet elders in de stad gecompenseerd worden. Zie onder wonen. 
Bouwen in bestaand stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Zie pagina 20 We hebben in het verleden ingestemd met voorstellen hiertoe. Te denken valt aan de woontorens in het stadshart. Alle gerealiseerd met de PvdA in het college van B&W.

23. Bij wonen komt het aan op sociale woningbouw, betaalbare huren, ook kleinere wooneenheden (zoals studio’s) voor jongeren, starters, ‘te begeleiden’ mensen, alleenstaanden, uitgaande van ongeveer 40% van het totale regionale woningbestand. Zie Wonen

24. De PvdA vindt niet dat één specifieke doelgroep bevoorrecht moet worden ten opzichte van een andere. Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen voor iedereen, zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Lees hier op pagina 51. Zo willen wij ook dat in Heerhugowaard op maximaal 800 meter lopen een bushalte komt. Pagina 60
Ook zijn we voor het bundelen van voorzieningen in wijken. Pagina 15

25. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aandacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid. De ideeën achter buurtrechten maken we mogelijk. Zie pagina 25

26. Een referendum ‘moet’ niet moeten. We hebben liever burgerinitiatieven. De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, stadsbeheer, welzijnsorganisaties) aan het oplossen van de drie grootste problemen in de wijk. De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Pagina 78

27. De PvdA vind dat er in elke wijk een buurthuis hoort te zijn. De komende periode werken we aan plannen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken, allereerst in bestaande bouw en bij bestaande activiteiten (zie ook bij ‘economie’ punt twee), ook voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, GGZ, eenzamen, COC, LHBTI, kunst en cultuur. De deur gaat ook los in verband met de ontmoetingsfunctie en gezamenlijke ativiteiten. De inloop verbreden, juist voor wijkbewoners, organisaties en voor gebeurtenissen op wijkniveau. Zie paragraaf Welzijn en Zorg


En pagina 14 en 21

28. We willen meer geld uittrekken voor meer BOA’s. (Straat-)agenten en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) worden veel vaker zichtbaar op straat en zijn 24 uur per etmaal bereibaar. Nu is dat in Heerhugowaard nog niet zo dus zullen we daarvoor extra geld gaan resereren. Voor de BOA’s worden de nodige opleidingen en rechten voor de BOA’s gerealiseerd. Zie paragraaf Veiligheid

29. De PvdA zegt “Ja” tegen experimenten met het basisinkomen. Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie. Hier te lezen op pagina 44 en laatste zin pagina 2

30. De starterslening moet de komende periode weer ingevoerd worden. Wij waren al de initatoren van de starterslening in 2013. Zie dit amendement
De afgelopen periode heeft dit ook in ons verkiezingsprogramma gestaan en deze koers wijzigen we niet. Zie pagina 13.

Spooronderdoorgang en Stationsgebied

Toen wij een paar maanden geleden gesprekken voerden over deelname aan deze coalitie was één harde eis. We geven niet eerder geld uit dan voor we het hebben. Uiteraard had ik o.a. dit project in mijn achterhoofd. Voor mij als sociaaldemocraat is het van het grootste belang dat het project: het stationsgebied, niet ten kosten gaat van de sociale voorzieningen.
Vanavond spits zich toe op twee vragen:
Geven wij het college 24 miljoen voor de verdere ontwikkeling Zuidtangent in het Stationsgebied. Het gaat hier om‘de wateropgave’, ‘de N242-zijde’, ‘de spooronderdoorgang’ en ‘het kruispunt Stationsplein-Zuidtangent’
Het is dus niet alleen de spooronderdoorgang zoals je soms weleens leest.  En mag dat gerealiseerd op de manier zoals voorgesteld?
Allereerst het laatste punt:
Voor dit voorstel is naar mijn mening goed geluisterd naar de omgeving. De klankbordgroepen hebben geweldig werk geleverd. Ik heb zelf een aantal mensen uit de groepen gesproken en er klonk geen enkele kritiek.
Dus daarvoor chapeau. Dat laten meedenken en meepraten werkt zeer verhelderend. In de commissie zei ik al dat er ook “negatieve geluiden” te horen waren. Niet uit de klankbordgroepen maar er waren veel e-mails en het kostte de fractie veel tijd, omdat dikwijls telkens dezelfde mensen aandacht vroegen. Dat is niet erg maar nieuwe informatie kwam vaak niet boven water. Men bleef hangen in de ingenomen posities. Telkens dezelfde langspeelplaat wordt saai. Dat kan iedereen begrijpen.
Mag het op deze wijze gerealiseerd worden. Ja, graag want dit is wat wij bedoelen dat een plan voldoende draagvlak moet hebben. 100% draagvlak lukt nooit.
Voor ons geldt dat wij ook niet direct stonden te springen toen de ideeën een aantal jaar geleden voorgereden werden. Inmiddels hebben wij begrepen, ook buiten de klankbordgroepen om, dat vele inwoners de Stationsgebiedsontwikkelingen een warm hart toedragen.
Eindelijk doorrijden en Een mooiere entree van Heerhugowaard kregen we vaak te horen. Maar de ontwikkelingen zijn niet gratis.
Daarom nu antwoord op de eerste vraag: Voteren wij de 24 miljoen?
De PvdA fractie heeft altijd gezegd. Mooie ideeën, maar dat geld moet er wel zijn. En achter die uitspraak staan we nog steeds. De dekking moet deugen. Als je het besluit leest dan is op te merken dat die garantie gegeven is. Komt het resterende geld er niet, dan ook deze ontwikkeling voorlopig niet. Ik zeg bewust voorlopig want uiteindelijk zal er toch echt iets moeten gebeuren daar. En het is echt niet zo dat elke ondernemer tegen is. Wij hebben er zelf ook vele mogen spreken van de industriestraat en omgeving die het juist geweldig vinden maar vrezen voor langdurige overlast. Wat weer slecht voor business is.
Maar omdat punt 2 ons volledig bediend en zekerheid geeft dat er “geen activiteiten plaatsvinden als het geld er niet is” stemmen wij er mee in.
Met name punt 2 in het voorstel (in geval GS en mogelijk PS geen besluit nemen vervalt de votering van het krediet) staat ons zeer aan.
Dat neemt niet weg dat we dan moeten kijken hoe we andere verbeteringen met het resterende bedrag WEL zouden kunnen uitvoeren. Want dat de stationsbuurt voortvarend aangepast moet worden aan de eisen van de 21ste eeuw staat voor ons als een bouwpaal boven water.
Onze reactie op onder andere voorliggende amendementen.
Vlak voor de besluitvorming, die nu plaats moet gaan vinden, zijn we van veel kanten benaderd met amendementen en met ideeën over correcties, andere insteek, varianten op financieringen, beperkingen in tijd en zelfs uitstel, afstel of afblazen.
We praten nu al jaren over dit project. We zijn blij met het meedenken door al deze mensen, maar we kunnen nu niet meer meegaan in deze ideeën, waarna een aantal ons de indruk geeft de het meer te maken heeft met vertragings-tactieken.

De inwoners, de ondernemers en andere belanghebbenden hebben nu recht op duidelijkheid. Hak een knoop door en toon daadkracht!

Wijkverpleging

We zijn ontzettend blij dat het gelukt is de bezuiniging op wijkverpleegkundige tegen te houden.

In het Regeerakkoord van de nieuwe regering stond een bezuiniging van 100 miljoen. En dat vonden wij schandalig. Juist nu er weer geld is om te investeren is dit niet uit te leggen. Steeds meer mensen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen en hebben thuis verzorging nodig. Wijkverpleegkundigen hebben het nu al zo zwaar door gebrek aan tijd en te weinig collega’s. En dan te bedenken dat het nieuwe kabinet wel geld heeft om miljardencadeaus uit te delen aan multinationals en buitenlandse beleggers.

Zeker zijn van goede zorg, dicht in de buurt en ook thuis. En dus zeker zijn van goede wijkverpleging. Dat is wat de PvdA wil, voor iedereen. We zijn dan ook ontzettend blij dat het gelukt is de bezuiniging op wijkverpleegkundige tegen te houden.

Dat is een overwinning voor de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken die van deze zorg afhankelijk zijn. Een overwinning voor al die wijkverpleegkundigen die dit belangrijke werk met hart en ziel doen. Niet alleen landelijk werken we keihard om Nederland een warm hart te laten houden voor de goede zaak. Voor dat wat jij en ik, wij, belangrijk vinden in Heerhugowaard en de rest van de wereld.

Begroting en vooruitblik 2018

Voor gelijke kansen voor iedereen, tegen de tweedeling. Dat is wat mijn fractie en ook mij persoonlijk de afgelopen jaren heeft gedreven. Wij hebben daarbij samen met anderen mooie resultaten geboekt.
En ook deze begroting draagt bij aan het verminderen van de tweedeling. Wij steunen deze begroting dan ook van harte. Het is een evenwichtige begroting. De strijd tegen de tweedeling blijft onverminderd nodig, ook komende raadsperiode. Zodat wonen in Heerhugowaard voor iedereen betaalbaar blijft, niet alleen voor de happy few. Zodat iedereen meeprofiteert van de investeringen in een klimaatneutrale stad, ook mensen met een kleine beurs. En zodat geld voor de meest kwetsbare Heerhugowaarders ook voor hen beschikbaar blijft, en niet wordt uitgegeven aan parkeergarages of lantaarnpalen.

Dankzij het nieuwe kabinet gaat de energierekening komende jaren maar liefst 220 euro extra omhoog. Voor mensen met een kleine beurs is dat een enorm bedrag, zeker bovenop wat het nieuwe kabinet nog meer in petto heeft, zoals duurdere boodschappen en hogere zorgkosten. Dit maakt het extra urgent om meer te doen om de energiekosten voor deze mensen te beperken. Wij willen dat binnen 10 jaar alle sociale huurwoningen zo goed zijn geïsoleerd, dat ze voldoen aan het hoogste energielabel. Het college moet daarover bindende afspraken maken met de corporaties.
En dan moeten er ook woningen zijn om in te wonen. De ambitie mag omhoog. In ons verkiezingsprogramma doen we verschillende voorstellen.
We trekken extra geld uit om armoede te bestrijden. Kinderen in armoede is voor ons, in een welvarend land, beschamend. Daar zijn dankzij de PvdA nu voldoende middelen voor.
Eenzaamheid neemt hand over hand toe. Plannen daarvoor worden gemaakt en wij zullen in ons verkiezingsprogramma extra aandacht besteden aan versterking van de sociale cohesie in onze wijken.

De PvdA ziet de volgende 4 uitdagingen voor de komende jaren

Versterken van de sociale cohesie – Voor iedereen!
Meer betaalbare woningbouw
Verdere versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte
Huishoudens met lage inkomens mee laten profiteren van de aanpak van duurzaamheid.

U kent hem nog. De leus: iedereen doet mee!
We willen dat ook mensen die even niet meekomen, meedoen.

Bijvoorbeeld door:
Extra investeren in de aanpak van laaggeletterdheid. Extra taallessen voor zij die het nodig hebben (nieuwkomers, oudkomers). Actieve deelname draagt bij aan integratie.

Investeren in de inclusieve samenleving (daar waar iedereen tot zijn recht komt). Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. voor mensen met een beperking. Dat is veel breder dan zorg. Daarvoor is een “lokale inclusie-agenda” nodig. De PvdA ondersteunt het initiatiefvoorstel dat binnenkort voorligt van harte. Bewustzijn op dit gebied is erg nodig.

Starten van een pilot op middelbare scholen. Het doel is: vroegtijdig signaleren van depressie onder jongeren. Aandacht vragen we ook nadrukkelijk voor de wachtlijsten in de jeugd-GGZ.

PvdA treedt toe tot coalitie

In februari 2017 viel de coalitie van VVD, CDA, HOP en D’66 uit elkaar. D’66 heeft voor de oppositie gekozen en daarmee ontstond er een situatie waarbij de coalitie van Heerhugowaard niet meer een meerderheid van zetels in de gemeenteraad had.
Na enkele weken van overleg met VVD, CDA en HOP hebben wij overeenstemming bereikt over een mooi pakket van maatregelen.  De PvdA is blij tot een akkoord te zijn gekomen met deze partijen om zo, het laatste jaar voor de verkiezingen, tot een socialer beleid te komen in Heerhugowaard. Wij zullen, gezien de korte tijd tot de verkiezingen, geen wethouder leveren. Eenzaamheid onder ouderen en armoede(ook onder kinderen) hebben onze speciale aandacht. Extra inzet op woningbouw is voor ons erg belangrijk. Niet zomaar bouw maar (ook) betaalbaar zodat een huurder sneller een huurwoning kan vinden en een huizenkoper makkelijker kan verkopen en kopen. Heerhugowaard is tolerant en dat willen wij extra uitdragen door aansluiting te vinden bij Regenboogprojecten in de regio. De positie van de LHBT’er wordt daarmee verbeterd. Het addendum dat ondertekend werd is hieronder te lezen:
Onlangs is in Heerhugowaard de coalitie getransformeerd: HOP, CDA, VVD, PvdA en CU zijn tot een evenwichtig pakket van afspraken gekomen. Drie wethouders, die sinds de laatste verkiezingen reeds deel uitmaakten van het Gemeentebestuur, vormen samen met de Burgemeester Bert Blase het College van B&W.
Het coalitieakkoord uit 2014 is nog steeds van toepassing. Een aantal onderwerpen zijn niet meer actueel of reeds uitgevoerd en andere afspraken zijn toegevoegd. Er is in drie jaar tijd immers veel veranderd en de nieuwe coalitiegenoten PvdA en CU brengen nieuwe dynamiek in de coalitie.
Veel afspraken zijn niet dichtgetimmerd en bieden voldoende ruimte voor niet coalitie om inbreng te leveren. Het uitgangspunt blijft een zo groot mogelijk draagvlak in de besluitvorming. Er is voldoende ruimte in de afspraken om het brede draagvlak kans te geven.
De hieronder vermelde onderwerpen zijn bedoeld als aanvulling op het coalitieakkoord 2014 – 2018.
Algemeen
De voorziene tekorten in de jeugdzorg plaatsen ons voor een flinke uitdaging omdat we vinden dat de extra gelden die nu voor Jeugdzorg nodig zijn niet ten koste mogen gaan van de overige zorg. Met andere woorden, het moet niet zo zijn dat we de overige zorg korten om middelen vrij te spelen ten behoeve van het tekort bij jeugdzorg. Er wordt extra kunde ingezet om de problemen binnen het dossier jeugdzorg in kaart te brengen en zoveel als mogelijk op te lossen.
Met betrekking tot de spooronderdoorgang vindt de coalitie dat er een gedragen oplossing moet komen voor het afslaand verkeer Umbriëlaan en dat het participatietraject zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat betekent dat de inbreng van elke belanghebbende zal worden meegenomen in de afweging die tot een uiteindelijk besluit zal moeten leiden.
De coalitie ziet vooralsnog geen reden om het huidige liberale winkeltijdenbesluit aan te passen.
Participatie betekent dat iedereen mee kan doen. Onlangs heeft de raad besloten dat Heerhugowaard een zogenaamde regenboogstad is. Op gebied van voorlichting en informatie zullen we aansluiting zoeken bij andere initiatieven in de regio.

Burgerparticipatie
Onze inwoners weten heel goed een antwoord te geven op veel vraagstukken. Daarom zullen we minder vaak als gemeente met oplossingen komen maar samen met de betrokken inwoners vraagstukken op tafel leggen. Dat verhoogt de kwaliteit en het draagvlak van de oplossing. Burgerparticipatie wordt de portefeuille van de interim burgemeester.

Woningbouw
Na jaren van stagnatie is het hoog tijd om het gesprek aan te gaan over de bouwambitie voor de toekomst. Een herbezinning over de stedelijke ontwikkeling is noodzakelijk. Uitgangspunt is niet meer uitbreiden, maar de maximale kracht halen uit de gebieden die nu in ontwikkeling zijn en de bestaande gebieden maximaal in hun kwaliteit zetten. Kernwaarden daarbij zijn toekomstbestendige bouw en duurzame innovatie met een gezonde balans tussen goedkope en duurdere woningen. De taskforce wonen zal in wijsheid daar een aanbeveling op concipiëren.

Sociale samenhang
Er is een vermoeden van verborgen eenzaamheid onder ouderen. Er zal een onderzoek worden gehouden naar eenzaamheid onder ouderen naar het voorbeeld van Rotterdam en Den Haag. De bevindingen van het onderzoek zullen worden besproken in de Raad.
Sociale problemen staan helaas vaak niet op zichzelf maar gaan vaak gepaard met andere problemen in een gezin of bij een individu (bijvoorbeeld met schulden). Daarom werken we aan een uitvoeringsagenda integrale dossierbehandeling in het sociaal domein.

Voor een zorgvuldige en effectieve uitvoering van de Participatiewet zijn de sociale diensten in HAL verband samengegaan. Lokale toegang tot die dienstverlening dient mogelijk te blijven. De regionale sociale dienst is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoer van de WWB, re-integratie, leerwerkbedrijf en beschut werken. Per 1 januari 2015 is de instroom via de WSW beëindigd. Voor de sociale werkvoorziening wordt aansluiting gezocht bij het beschut werken. De uitvoering hiervan ligt bij het huidige uitvoeringsbedrijf ‘WNK Bedrijven’. Wel is voorwaarde dat de huidige organisatie wordt omgeturnd tot een bedrijf waar geen gemeentelijke bijdrage aan behoeft plaats te vinden. Daarbij is het bieden van perspectief voor de cliënten een punt van zorg.

Sociale en financiële armoede
De coalitie wil de meest kwetsbaren ontzien: kinderen en jeugd in probleemsituaties, chronisch zieken en gehandicapten. We besteden speciaal aandacht aan kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld waar sprake is van opvoedonmacht. We zullen daar visie ontwikkelen waarbij preventieve acties en laagdrempelige ondersteuning een belangrijke rol zullen speken.
Op gebied van armoedebeleid zal er verder visie worden ontwikkeld en zal worden onderzocht of de huidige middelen doelmatig worden besteed, zoals de bijdrage aan de voedselbank en kledingbank.
Er zal ook duidelijkheid komen over de besteding van de extra Kleinsma-gelden voor kinderen in armoede. Er wordt een plan ontwikkeld over de besteding van deze extra gelden waarbij de invoering hiervan voor de verkiezingen van 2018 zal zijn.